Skip to content
Government and ministries

Finland stöder målet för EU:s initiativ för minimilöner för att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande

Arbets- och näringsministeriet
10.12.2020 13.54
Pressmeddelande
Bild: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till direktiv om tillräcklig minimilön i EU den 28 oktober 2020. Statsrådet stöder förslagets mål att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande bland annat genom att förbättra arbetsmarknadsorganisationernas ställning i lönebildningen samt deras förutsättningar att förhandla och avtala om löner genom kollektivavtal.

– I regeringsprogrammet har vi fastställt att den sociala dimensionen är ett viktigt prioriterat område för EU och att det centrala i EU-samarbetet är att minska ojämlikheten. Kommissionens initiativ bemöter båda dessa frågor, motiverar arbetsminister Tuula Haatainen.

Syftet med kommissionens förslag är att säkerställa en tillräcklig lön och en skälig utkomst för EU-arbetstagarna. Det förutsätts inte att medlemsstaterna ska ha en lag om minimilön, och storleken på minimilön fastställs inte. Syftet med förslaget är att stärka arbetsmarknadsorganisationernas ställning i lönebildningen i de länder där minimilönerna baserar sig på lag.

Statsrådet lämnade den 10 december 2020 en U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag och statsrådets ståndpunkt i frågan. Enligt en preliminär granskning verkar direktivet inte orsaka några betydande behov att ändra lagstiftningen i Finland. Behandlingen av ärendet på EU-nivå har bara inletts, och därmed preciseras Finlands ståndpunkt i takt med att behandlingen av ärendet framskrider.

Inga betydande ändringar väntas i den finska lagstiftningen

Det direktiv som kommissionen föreslår skapar ramar för medlemsstaternas behandling av minimilönen och uppföljningen av den på EU-nivå. Ändringarna gäller i synnerhet EU-länder som har lagstadgad minimilön. Syftet med förslaget är att säkerställa att minimilönerna följer vissa kriterier och att arbetsmarknadsorganisationerna deltar i fastställandet och uppföljningen av lönenivån. Det föreslås ingen enhetlig minimilön för EU.

Lagstadgad minimilön krävs inte av Finland eller av andra länder där lönerna bestäms genom kollektivavtal. Enligt förslaget ska medlemsstaterna främja kollektivavtalsverksamheten. Finland betonar behovet av att respektera arbetsmarknadsparternas avtalsautonomi vid lönebildningen.

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna skall vara skyldiga att föra statistik över och rapportera om utvecklingen av minimilönerna.

– I en del medlemsstater släpar de lagstadgade minimilönerna efter och fattigdomen bland förvärvsarbetande har ökat. Uppföljningen på EU-nivå stöder för sin del en balanserad löneutveckling och jämnar därmed också ut företagens konkurrensförutsättningar på den inre marknaden, konstaterar arbetsminister Haatainen.

Ytterligare information:

Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 131

Back to top