Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2020/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)

U 69/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Heinonen, p. +35 8295064131

Asia

Direktiiviehdotuksen (COM(2020) 682 final) tavoitteena on edistää EU-maissa riittävän vähimmäispalkan tasoa kehittämällä lakisääteisen vähimmäispalkan maille puitteet vähimmäispalkkojen tason tarkistamiseksi säännöllisesti sekä kytkemällä työmarkkinajärjestöt palkkatason määrittelyyn. Ehdotus kunnioittaa työehtosopimusosapuolten sopimusautonomiaa eikä edellytä vähimmäispalkkalakia niiltä mailta, joissa palkat määräytyvät työehtosopimuksin. Ehdotuksen arvioidaan olevan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Suomen järjestelmä näyttäisi alustavan arvion mukaan täyttävän pitkälti jo nyt direktiiviehdotuksessa edellytettävän tason, joten merkittäviä lainsäädännön muutoksia ei tarvittane. Palkanmuodostus jäisi edelleen sovittavaksi työ- ja virkaehtosopimuksin. Näin ollen direktiivillä ei olisi Suomessa budjettivaikutuksia eikä välittömiä taloudellisia vaikutuksia Suomeen. Mikäli direktiivi nostaisi vähimmäispalkkoja alhaisemman palkkauksen maissa, se tasaisi yritysten kilpailuedellytyksiä EU:n sisämarkkinoilla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen