Skip to content
Government and ministries

Statsrådet stöder kommissionens förslag om att inrätta en brexitjusteringsreserv

Arbets- och näringsministeriet
4.2.2021 14.03 | Publicerad på svenska 4.2.2021 kl. 16.08
Pressmeddelande

Statsrådet förhåller sig positivt till Europeiska kommissionens förslag om en brexitjusteringsreserv. Brexitjusteringsreserven tillhandahåller stöd för att motverka negativa konsekvenser särskilt i de medlemsstater, områden och branscher som drabbas hårdast av Storbritanniens utträde ur EU.

Avsikten är att minska brexits negativa konsekvenser för EU:s ekonomiska, sociala och regionala sammanhållning. Statsrådet betonar reservens exceptionella och tillfälliga karaktär i sin skrivelse som överlämnades till riksdagen den 4 februari. 

Stödet riktas huvudsakligen till de medlemsstater vars ekonomi påverkas mest av brexit

Som en del av slutsatserna om långtidsbudgeten enades Europeiska rådet i juni 2020 om en brexitjusteringsreserv (Brexit adjustment reserve), vilken i sin helhet uppgår till 5 miljarder euro i 2018 års priser.

Stödet från brexitjusteringsreserven riktas huvudsakligen till de medlemsstater vars ekonomi lider mest. Utöver storleken på och betydelsen av handeln med Storbritannien beaktas också de negativa konsekvenserna för fiskesektorn separat vid fördelningen av anslag. Anslagen kan användas för de offentliga utgifter som uppstår i medlemsstaterna på grund av brexit under en period som upphör vid utgången av 2022.

Enligt den omfördelningsmekanism som föreslås av kommissionen utbetalas största delen av reserven i förskott 2020 och den återstående delen 2024. Stödet som utbetalas i förskott till Finland uppgår enligt en preliminär bedömning till 13,6 miljoner euro.   

Förordningen avses träda i kraft i juni 2021.  

Statsrådet beslutar senare om den nationella fördelningen av stödet.

Ytterligare information:

Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922
Eliisa Hujala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4949

Back to top