Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2021/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta (Brexit-mukautusvaraus)

U 4/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. +35 8295064922

Asia

Eurooppa-neuvosto sopi osana monivuotisia rahoituskehyspäätelmiä heinäkuussa 2020 Brexit-mukautusvarauksesta (5 mrd. € vuoden 2018 hintoina) ja antoi komissiolle toimeksiannon valmistella ehdotus. Brexit-mukautusvarauksella annetaan apua ennakoimattomien ja kielteisten seurausten torjumiseksi jäsenvaltioissa ja aloilla, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista vaikuttaa kielteisimmin. Komissio antoi 25.12.2020 lainsäädäntöehdotuksen (KOM(2020) 854 lopullinen). Asetusehdotuksella perustettaisiin kertaluonteinen Brexit-mukautusvaraus, vahvistettaisiin varauksen tavoitteet, varat, unionin rahoituksen muodot ja säännöt varauksen toteuttamiseksi, mukaan lukien menojen tukikelpoisuus, hallinto ja varainhoito. Kaikki jäsenvaltiot olisivat oikeutettuja tukeen. Varaus olisi avustusmuotoista tukea eikä kansallista osarahoitusta edellytettäisi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Vaikutukset

Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa (mukaan lukien Ahvenanmaa). Komission ehdotus Brexit-mukautusvarauksen määrärahojen osalta on kaikkiaan 5 miljardia euroa (2018 hinnat), mikä noudattaa varaukselle asetettua enimmäismäärää vuosille 2021–2027 vahvistetussa neuvoston asetuksessa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Valtaosa varauksesta maksettaisiin vuodelle 2021 ajoittuvina ennakkomaksuina. Käypinä hintoina varaus vuodelle 2021 olisi noin 4,245 mrd. euroa. Loppuosa varauksesta, noin 1,126 mrd. euroa, otettaisiin käyttöön vuonna 2024. Komissio antoi 22.1.2021 ehdotukseen liittyvän lisätalousarvioesityksen, jonka myötä nähdään tarkemmin lopulliset vaikutukset EU:n talousarvioon sekä jäsenvaltioiden maksuihin EU:lle. Taloudellisten vaikutusten arviointia täydennetään EU:n vuoden 2021 ensimmäistä lisätalousarviota koskevassa kirjelmässä. Alustavan arvion mukaan ehdotus Brexit-mukautusvarauksen käyttöönottamiseksi kasvattaisi Suomen maksuja EU:lle vuonna 2021 yhteensä noin 73 miljoonalla eurolla, kun Suomen laskennallisen maksuosuuden EU:n talousarviosta rahoituskehyskaudella 2021-2027 arvioidaan olevan keskimäärin noin 1,7 prosenttia. Jäsenmaksun muutos on huomioitu valtion vuoden 2021 menoarviossa. Suomen osuus olisi alustavien arvioiden mukaan vuonna 2021 maksettavina ennakkomaksuina noin 13,6 miljoonaa euroa. Lopullinen saanto määräytyy, kun komissio arvioi jäsenvaltioiden maksuhakemukset ja tekee päätöksen mahdollisista lisäallokaatioista vuodelle 2024. Myönnettävä tuki ei edellytä kansallisen vastinrahoituksen budjetointia. Komission ehdotus ei sisällä teknistä tukea hallinnointiin. Valtion talousarvion rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen