Skip to content
Media

Genom ursprungsgarantin för energi kan man säkerställa att den köpta energin är förnybar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 13.23 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 16.10
Pressmeddelande
Kuvassa vetytankit

Statsrådet överlämnade en lag om ursprungsgarantier för energi till republikens president för stadfästelse. Den förbättrar kundernas möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som de köper med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av den kan konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. Lagen träder i kraft den 3 december 2021.

Ursprungsgarantier enligt den nya lagen kan sökas för sådan energi som har producerats efter lagens ikraftträdande. För el som producerats i år beviljas dock ursprungsgarantier i enlighet med den upphävda lagen.

Genom lagens övergångsbestämmelser tryggas en tillräcklig övergångstid för registerförarna och aktörerna att vidta de åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter. Bestämmelser om till exempel när certifieringsskyldigheten för nya typer av ursprungsgarantier börjar (fr.o.m. 1.7.2022) och när registerförarna senast ska ta i bruk ett ursprungsgarantiregister (1.4.2022) utfärdas separat.

Lagen utvidgar bestämmelserna om ursprungsgarantier också till att omfatta gas och väte samt värme och kyla. Även el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla kommer att omfattas av bestämmelserna. 

Hittills har ursprungsgaranti krävts av elförsäljare som säljer eller marknadsför el som förnybar. I fortsättningen gäller denna certifieringsskyldighet också förnybar gas, väte, värme och kyla, el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla. Ursprungsgaranti krävs inte om energin inte säljs och marknadsförs som förnybar. 

Någon certifieringsskyldighet föreligger inte, om det inte råder oklarhet om energikällorna. Detta är fallet till exempel när köpcentret självt använder el från solpaneler på sitt eget tak.

Det ansågs finnas behov av ursprungsgarantier för el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla, eftersom också dessa energiformer är intressanta ur kundernas synvinkel på grund av de låga utsläppen.

Regleringen gäller utöver energiförsäljare även energiproducenter och energianvändare med vissa undantag. Till exempel ett företag som använder förnybar el i sin produktion kan i sin marknadsföring uppge att företaget använder förnybar el vid tillverkningen av produkten, om den förnybara elen certifieras genom ursprungsgarantier. 

Ursprungsgarantier beviljas av tre registeransvariga. För registret över ursprungsgarantier för el svarar stamnätsinnehavaren Fingrid Abp, som också för närvarande är registeransvarig för el. För registret för gas och väte svarar överföringsnätsinnehavaren för gas Gasgrid Finland Oy. Energimyndigheten är huvudman för registret över ursprungsgarantier för värme och kyla. Energimyndigheten ska också övervaka att lagen följs. 

Lagen genomför regleringen av ursprungsgarantier i det omarbetade direktivet om främjande av förnybar energi (RED II) samt bestämmelserna om redogörelse för elens ursprung i direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el. 

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 0706 
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 475 7725

Back to top