Hyppää sisältöön

Energian alkuperätakuulla voi varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2021 13.23
Tiedote
Kuvassa vetytankit

Valtioneuvosto lähetti Tasavallan presidentin vahvistettavaksi lain energian alkuperätakuista. Se parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan ostamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Sen avulla kuluttaja voi varmistua siitä, että hänelle uusiutuvana markkinoitu ja myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Laki tulee voimaan 3.12.2021.

Uuden lain mukaisia alkuperätakuita voi hakea energialle, joka on tuotettu lain tultua voimaan. Tänä vuonna tuotetulle sähkölle myönnetään kuitenkin alkuperätakuut vielä kumotun lain mukaisesti.

Lain siirtymäsäännöksillä turvataan rekisterin ylläpitäjille ja toimijoille riittävä siirtymäaika tehdä lain toimeenpanon edellyttämiä toimia. Esimerkiksi uudentyyppisten alkuperätakuiden varmennusvelvollisuuden alkamisesta (1.7.2022 alkaen) sekä rekisterin ylläpitäjien määräajasta alkuperätakuurekisterin käyttöönotolle (1.4.2022) säädetään erikseen.

Laki laajentaa alkuperätakuusääntelyn myös kaasuun ja vetyyn sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös ydinvoimalla tuotettu sähkö sekä hukkalämpö ja -kylmä tulevat sääntelyn piiriin. 

Tähän saakka alkuperätakuu on vaadittu sähkön myyjiltä, jotka myyvät tai markkinoivat sähköä uusiutuvana. Jatkossa tämä varmennusvelvollisuus koskee myös uusiutuvaa kaasua, vetyä, lämpöä ja jäähdytystä, ydinvoimalla tuotettua sähköä sekä hukkalämpöä ja -kylmää. Alkuperätakuuta ei vaadita, jos energiaa ei myydä tai markkinoida uusiutuvana. 

Varmennusvelvollisuutta ei ole, jos energian alkuperästä ei ole epäselvyyttä. Näin on esimerkiksi silloin, kun kauppakeskus käyttää itse omalla katollaan olevien aurinkopaneelien tuottamaa sähköä.

Ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä hukkalämmön ja -kylmän alkuperätakuille nähtiin tarve, koska myös nämä energiamuodot ovat asiakkaiden kannalta kiinnostavia vähäpäästöisyyden takia.

Sääntely koskee energianmyyjien lisäksi myös energian tuottajia ja käyttäjiä tietyin poikkeuksin. Esimerkiksi uusiutuvaa sähköä tuotannossaan käyttävä yritys voisi markkinoinnissaan kertoa käyttävänsä tuotteen valmistuksessa uusiutuvaa sähköä, jos sähkön uusiutuvuus varmennetaan alkuperätakuilla. 

Alkuperätakuita myöntävät kolme rekisterien ylläpitäjää. Sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa kantaverkonhaltija Fingrid Oyj, joka toimii myös nykyisin sähkön rekisterinpitäjänä. Kaasun ja vedyn rekisteristä vastaa kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy. Lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä toimii Energiavirasto, joka myös valvoo lain noudattamista. 

Lailla pannan täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskeva sääntely, sekä sähkömarkkinadirektiivin säännökset sähkön alkuperän ilmoittamisesta. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725
 

 
Sivun alkuun