Skip to content
Government and ministries

Proposition till riksdagen: Ny utlysning av kostnadsstöd – nu kan också stora förtag söka ersättning för stängning av kundlokaler

Arbets- och näringsministeriet
3.6.2021 13.45
Pressmeddelande

Det ordnas en fjärde utlysning av kostnadsstöd där företag kan ansöka om stöd för mars–maj. Stödvillkoren förblir oförändrade. Dessutom betalas en separat ersättning till medelstora och stora företag om deras lokaler hållits stängda för kunder med stöd av lag eller på beslut av en myndighet på grund av coronaepidemin.

Regeringen överlämnade lagförslaget till riksdagen den 3 juni 2021. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2021. Statskontoret har för avsikt att utlysa en ansökningsomgång för ersättning för stängda lokaler i juli och den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd i augusti. Regeringen har avsatt 200 miljoner euro för ändamålet.

Regeringens proposition omfattar tre olika stöd: kostnadsstödet, ersättning till medelstora och stora företag för stängda lokaler och ersättning för icke täckta fasta kostnader.

Villkoren för kostnadsstödet förblir oförändrade

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med över 30 procent under stödperioden 1 mars–31 maj 2021 jämfört med motsvarande period 2019.

Kostnadsstödet kan fortsättningsvis sökas av företag inom alla branscher. Statsrådet utfärdar separat en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan separata motiveringar. Den gäller branscher vars omsättning minskade med minst 10 procent under stödperioden. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat redogöra för varför deras omsättning har minskat på grund av coronapandemin.

Ensamföretagare kan fortsättningsvis ansöka om kostnadsstöd. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, om villkoren för stödet uppfylls. Stödets maximibelopp är också i fortsättningen en miljon euro.

Snart kan också medelstora och stora företag söka ersättning

Ersättningen till medelstora och stora företag gäller företag med minst 50 anställda och vars lokaler stängts genom lag eller på beslut av en myndighet. Det kan till exempel gälla restauranger som tillfälligt stängdes för kunderna genom lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

Ersättning kan också betalas till företag vars lokaler kommunen eller regionförvaltningsverket har stängt enligt lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel lokaler för motion och idrott, allmänna bastur, simhallar och inomhuslekparker.  

Till medelstora och stora företag betalas 70 procent av förlusten under stängningsperioden, dvs. av de kostnader som inte kan täckas med inkomster. Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har sjunkit med mer än 30 procent under stängningsperioden jämfört med motsvarande period 2019. Om företaget ingår i en koncern granskas förlusten och omsättningen på koncernnivå.

Stödets maximibelopp är 1,8 miljoner euro. Från stödet avdras de försäkringsersättningar som hänför sig till stängningsperioden och coronapandemin samt andra statliga stöd som hänför sig till samma kostnader.

Företaget ska i sin ansökan lämna in en revisionsrapport av en revisor om stödperiodens omsättning, vinstandel och kostnader, omsättningen under jämförelseperioden och erhållna försäkringsersättningar eller annat statligt stöd.  

Ansökningsomgången för stängningsersättning till mikroföretag och småföretag pågår redan vid Statskontoret.  

Flexiblare stöd till stora företag

På ersättningen för stängning tillämpas en ny stödordning för statligt stöd där det maximala beloppet av coronastödet är 10 miljoner euro. Stödordningen förutsätter ännu ett slutligt godkännande av Europeiska kommissionen.

Genom stödordningen blir det möjligt att bevilja ersättning för så kallade fasta icke täckta kostnader till sådana företag som redan fått det av EU fastställda maximibeloppet för coronastöd på 1,8 miljoner euro och som således inte kan beviljas mer kostnadsstöd. Detta underlättar situationen särskilt för medelstora och stora företag.

Stödvillkoren avviker något från det vanliga kostnadsstödet. Företagen ska kunna beviljas stöd för en andel av förlusten under stödperioden, det vill säga de kostnader som inte kan täckas med inkomster. Stödets andel är en procentandel av omsättningens minskning, från vilken en självrisk på 30 procentenheter dras av. Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har sjunkit med mer än 30 procent under stödperioden 1.3–31.5.2021 jämfört med motsvarande period 2019. Om företaget ingår i en koncern granskas förlusten och omsättningen på koncernnivå.

Mer information:

Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105

Back to top