Skip to content

Työministeri: Budjettiriihen päätöksillä vahvistetaan työllistymistä ja kotoutumista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 14.05
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimenpiteillä tuetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää talouskasvua. Ilmastonmuutoksen torjunta, työpanoksen täysimääräinen hyödyntäminen ja tuottavuuskasvun edistäminen ovat hallinnonalan keskeisiä tavoitteita.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määräraha vuodelle 2023 on yhteensä 3,7 miljardia euroa mikä on hieman enemmän kuin kuluvana vuonna. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kohdentuu EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoon liittyen 51 miljoonan euron valtuus.

Päätökset työllisyyden edistämisen ja kotoutumisen onnistumisen tueksi

Työllisyyspolitikan tavoitteena on työttömyyden alentaminen, nopea työllistyminen ja kasvun vauhdittaminen vastaamalla yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä luomalla edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaksi varataan 183 miljoonaa euroa. Työllisyyden hoidossa korostuu yksilöllinen palvelu ja palvelujen tuonti lähemmäs työnhakijoita ja yrityksiä.

”Varmistamme tänä vuonna käyttöönotetun pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimivuuden. Se takaa työnhakijalle aikaisempaa yksilöllisemmän tuen työnhakuun ja työllistymiseen”, kommentoi työministeri Tuula Haatainen

Valmistelussa on myös TE-palveluiden siirto kunnille. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne edistävät tehokkaammin työllistymistä. Palvelujen asiakaslähtöisyys paranee, kun ne tuotetaan kuntien lähipalveluina.

Työnhaun digitaalisten palvelujen uudistus jatkuu. Työmarkkinatori otettiin käyttöön toukokuussa 2022 ja uudistetut tietojärjestelmäpalvelut otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ukrainasta sotaa paenneiden kotoutumispalvelut turvataan

Tilapäistä suojelua saavat voivat saada keväästä 2023 alkaen kotikunnan vuoden Suomessa oleskeltuaan, jolloin kunnan ja muiden viranomaisten rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa. Siksi Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen turvataan. Kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin maksaa valtion korvauksia palveluiden järjestämisestä niiden tilapäistä suojelua saavien osalta, joille on rekisteröity kotikunta. Kustannuksia korvattaisiin samoin perustein kuin esimerkiksi kansainvälistä suojelua saavan henkilön palveluiden kustannuksia korvataan. Korvauksiin varattaisiin 122 miljoonaa euroa ja ELY-keskusten henkilöstöresursseihin 1,9 miljoonaa (25 htv). 

”On tärkeää turvata Ukrainasta sotaa paenneiden palveluiden jatkuvuus tilanteessa, jossa sodan kestosta ei ole näkymää. Arjen täytyy päästä Suomessa alkamaan. Kuntien ja hyvinvointialueiden vastuun kasvaessa huolehdimme niiden resursseista tarpeellisten palveluiden järjestämisessä”, toteaa työministeri Haatainen. 

Myös maassa ja olevien kotoutumisen ja työllistymisen palveluja kehitetään. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen, ohjaus ja palvelujen järjestäminen kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi tarvitsevat riittävät resurssit. Siksi kuntien matalan kynnyksen moniammatillisen osaamiskeskustoiminnan sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden jatko turvataan ja siihen varataan 3,5 miljoonaa euroa. 

Työurien pidentämisen tukena muun muassa työllistymistuki 55 vuotta täyttäneille

55 vuotta täyttäneiden työllisyyden edistämiseen ja työurien pidentämiseen varataan 59 miljoonaa euroa. Vuodesta 2023 lähtien otetaan käyttöön muutosturvakoulutus ja 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. 

Työkanava Oy laajenee itäiseen Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa valtiosihteerityöryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan.

Osatyökykyisten osallistumista työmarkkinoille helpotetaan laajentamalla tänä vuonna toimintansa aloittaneen Työkanava Oy:n toimintaa itäiseen Suomeen. Yhtiön pääomitusta lisätään 5 miljoonalla eurolla vuodelle 2023 työn ja tekijöiden kohtaannon parantamiseksi, yritysten työvoimatarpeeseen vastaten.

Markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahintojen nousuun puututaan tehokkaammalla yrityskauppavalvonnalla 

Kilpailu-ja kuluttajaviraston resursseja vahvistetaan 0,3 miljoonalla eurolla ja yrityskauppojen ilmoituskynnyksiä tarkastetaan. Muutoksella estetään markkinoiden haitallista keskittymistä ja kuluttajahintojen nousua.

Lisätiedot
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 029 504 7372 (ministerin mediayhteydenotot)
työministerin erityisavustaja Mikko Heinikoski, p. 029 504 7175 (budjetti)
johtaja Jukka Nummikoski, TEM, p. 029 504 7333
 

Back to top