Hoppa till innehåll

Arbetsministern: Besluten från budgetförhandlingarna stärker sysselsättning och integration

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 14.05 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 15.56
Pressmeddelande

Genom åtgärder inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde stöds ekonomisk tillväxt som ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Att bekämpa klimatförändringar, utnyttja arbetskraftsutbudet fullt ut och bidra till ökad produktivitet är förvaltningsområdets centrala mål.

Anslaget för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2023 är totalt 3,7 miljarder euro, vilket är lite större än i år. Till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde riktas i samband med att EU:s facilitet för återhämtning och resiliens genomförs en fullmakt på 51 miljoner euro.

Beslut om att förbättra sysselsättning och integration

Sysselsättningspolitikens mål är att minska arbetslösheten, främja en snabb sysselsättning och påskynda tillväxten genom att svara på företagens behov av arbetskraft och kompetens och genom att skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet.

För offentliga arbetskrafts- och företagstjänster reserveras ett anslag på 183 miljoner euro. Sysselsättningsåtgärderna är fokuserade på individuella tjänster nära arbetssökande och företag.

- Vi säkrerställer att vi kan fortsätta med den nordiska modellen för arbetskraftsservice som vi införde i år. Den ger den arbetssökande en möjlighet till ett mer individuellt stöd vid jobbsökning och sysselsättning, säger arbetsminister Tuula Haatainen.  

Arbetet med att överföra arbets- och näringstjänsterna till kommunerna pågår också. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet. När samma anordnare svarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna förbättrar de sysselsättningen effektivare. Tjänsterna blir mer kundorienterade när de produceras som närservice i kommunerna.

Reformen av de digitala tjänsterna för jobbsökning fortsätter. Arbetsmarknadstorget togs i bruk i maj 2022 och de förnyade informationssystemtjänsterna är klara för användning senast vid utgången av 2023.

Integrationstjänsterna för krigsflyende ukrainare säkerställs

De personer som får tillfälligt skydd har från och med våren 2023 möjlighet att få en hemkommun efter ett års vistelse i Finland. Därmed kommer kommunen och andra myndigheter att få en större roll i att ordna tjänster. Därför vill man se till att kommuner och andra myndigheter har förutsättningar att ordna integrationsfrämjande tjänster för personer som flyr kriget i Ukraina. Kommuner och välfärdsområden ska kunna betalas statliga ersättningar för att ordna tjänster för de personer som får tillfälligt skydd och som har en registrerad hemkommun. Kostnaderna ersätts på samma grunder som till exempel kostnaderna för tjänster för personer som får internationellt skydd. För ersättningarna reserveras 122 miljoner euro och för närings-, trafik- och miljöcentralernas personalresurser 1,9 miljoner euro (25 årsverken). 

- Det är viktigt att vi också i fortsättningen kan erbjuda tjänster till de krigsflyende ukrainarna, särskilt när vi inte alls vet hur länge kriget pågår. De måste komma igång med sitt liv i Finland. När kommunernas och välfärdsområdenas ansvar ökar, ser vi till att de har nödvändiga resurser för att kunna ordna tjänsterna, säger minister Haatainen. 

Integrations- och sysselsättningstjänsterna för dem som redan finns i landet ska också utvecklas. Vi behöver tillräckliga resurser för att kunna identifiera deras kompetens och för att ordna tjänster och vägledning för dem. Därför tryggar vi en fortsättning på kommunernas verksamhet vid multiprofessionella kompetenscenter och väglednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare (3,5 miljoner euro). 

Tiden i arbetslivet förlängs bland annat med sysselsättningsstöd för personer över 55 år

För att förbättra sysselsättningen bland personer över 55 år och för att förlänga tiden i arbetslivet reserveras 59 miljoner euro. Från och med 2023 är det möjligt att få utbildning inom omställningsskyddet, och personer som fyllt 55 år kan få sysselsättningsstöd. 

Jobbkanalen Ab utvidgar verksamheten 

I juni tillsatte arbets- och näringsministeriet en statssekreterararbetsgrupp med uppgift att utreda hur Rysslands invasion av Ukraina har påverkat ekonomin i östra Finland och vilka åtgärder som behövs för att stärka regionens livskraft.

Partiellt arbetsföra arbetstagare får bättre möjligheter att delta på arbetsmarknaden när det statsägda bolaget Jobbkanalen Ab som inledde verksamheten i år utvidgar sin verksamhet till östra Finland. Bolagets kapitalisering ökas med 5 miljoner euro för 2023 för att förbättra matchningen mellan arbete och arbetstagare och för att svara på företagens behov av arbetskraft.

Skadliga koncentrationer på marknaden och stigande konsumentpriser ska åtgärdas genom effektivare tillsyn 

För Konkurrens- och konsumentverkets resurser avsätts 0,3 miljoner euro och tröskeln för anmälan om företagsvärv ses över. Med detta undviker man skadliga koncentrationer på marknaden och förhindrar prishöjningar.

Mer information
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372 (mediernas kontakter med ministern)
Mikko Heinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7175 (budgeten)
Jukka Nummikoski, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7333

Tillbaka till toppen