Skip to content

Arbetsminister Haatainen: Besluten vid halvtidsöversynen om bolaget Välittäjä för partiellt arbetsföra, överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna samt arbetskraftsinvandringen stöder en ökning av sysselsättningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 21.14 | Publicerad på svenska 30.4.2021 kl. 14.11
Pressmeddelande

Regeringen har förbundit sig till långsiktiga åtgärder för att höja sysselsättningsgraden. Genom beslut i samband med detta eftersträvar man uppskattningsvis 80 000 nya sysselsatta

Regeringen har tidigare fattat beslut om åtgärder som syftar till 31 000–33 000 nya sysselsatta. Med de åtgärder som regeringen beslutade om vid halvtidsöversynen eftersträvas 40 000–44 500 nya sysselsatta. Före utgången av regeringsperioden fattas dessutom beslut om sysselsättningsåtgärder som stärker de offentliga finanserna med 110 miljoner euro. Regeringen har som mål att sysselsättningsgraden är 75 procent i mitten av årtiondet.

– De viktigaste besluten om främjande av sysselsättningen inom arbetsministerns ansvarsområde vid halvtidsöversynen är inrättandet av Välittäjä Oy, som stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra, samt överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna tillsammans med en incitamentsmodell. En väsentlig del av sysselsättningsökningen och säkerställandet av tillgången på kompetent arbetskraft är också främjandet av arbetskraftsinvandring, berättar arbetsminister Tuula Haatainen.

Välittäjä Oy främjar partiellt arbetsföras övergång till arbetsmarknaden 

Regeringen har vid sin halvtidsöversyn beslutat att inrätta ett bolag med specialuppgifter (Välittajä Oy), som anställer partiellt arbetsföra i längre anställningsförhållanden. För bolaget ställs som mål att en del av arbetstagarna till slut ska få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden hos en annan arbetsgivare.

– De partiellt arbetsföras svaga ställning inom tjänsterna och på arbetsmarknaden har sedan länge identifierats. Inrättandet av Välittäjä Oy är ett stort steg mot att förbättra de partiellt arbetsföras ställning, kommenterar minister Haatainen.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till ett nytt bolag med specialuppgifter ska lämnas i samband med budgetpropositionen för 2022. Avsikten är att bolaget ska kapitaliseras med 20 miljoner euro från Finlands program för hållbar tillväxt. Dessutom reserveras 10 miljoner euro per år i statsunderstöd ur ramarna för statsfinanserna. Sysselsättningseffekten av inrättandet av Välittäjä Oy beräknas vara 1 000 nya sysselsatta.

En reform av lönesubventionen och den offentliga upphandlingen stöder för sin del sysselsättningen av partiellt arbetsföra

Höjningen av maximibeloppet för lönesubvention till 70 procent stöder för sin del sysselsättningen av partiellt arbetsföra. Regeringen har redan tidigare beslutat att främja sysselsättningen av personer med svagare ställning på arbetsmarknaden genom ett program för påskyndande av offentlig upphandling. Programmet innebär att kommunerna får stöd med att ställa sociala kriterier för sina köpta tjänster till exempel för att sysselsätta dem som varit arbetslösa länge eller partiellt arbetsföra.  


Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna

Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn att fortsätta beredningen av överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. De kommunförsök med sysselsättning som inleddes i början av mars syftar till bättre samordning av olika tjänster och effektivare tjänster. Tjänsterna överförs helt och hållet till kommunerna under 2024. I samband med överföringen skapas för kommunerna en finansieringsmodell som sporrar dem att utveckla sin verksamhet så att den främjar sysselsättningen så att man genom reformen uppnår 7 000–10 000 nya sysselsatta.

– Reformen av sysselsättningstjänsterna framskrider nu snabbt och med stora framsteg. Överföringen av tjänsterna till kommunerna för tjänsterna närmare kunderna. Samtidigt bereder vi en nordisk modell för arbetskraftsservice där huvudidén är att erbjuda arbetssökande ett intensivare stöd för jobbsökningen, berättar ministern.

Finland behöver också utländska experter

Före budgetmanglingen 2021 utarbetas en färdplan för arbets- och utbildningsbaserad invandring. I färdplanen fastställs en vision, preciserade mål och åtgärder för att främja arbetskraftens och studerandenas invandring på lång sikt. Även en lyckad integration stöder sysselsättningen. 

– Finländska företag behöver experter också från utlandet. Därför måste vi göra tillståndsprocesserna smidigare och själva aktivt locka experter att flytta och arbeta i Finland. Samtidigt bekämpar vi grå ekonomi, lindriga migrationsfenomen och säkerställer att spelreglerna för den finländska arbetsmarknaden följs, betonar ministern. 

I fråga om arbetskraftsinvandringen ska prioriteringen ligga på att få arbetskraft till branscher där det råder brist på sådan såsom det nämns i regeringsprogrammet samt att få experter, studerande och forskare till spets- och tillväxtbranscher inom forskning, utveckling och innovationer (FUI). Regeringen främjar också invandring av företagare och investerare. 

Regeringen har som mål att den totala ökningen av 50 000 arbetskraftsinvandrare ska uppnås före 2030.


Främjandet av sysselsättningen är en omfattande helhet

Utöver arbets- och näringsministeriets åtgärder stöds utvecklingen av sysselsättningen genom en omfattande helhet. Den omfattar bland annat utvidgning av programmet för arbetsförmåga, förebyggande av invalidpensioner och sjukfrånvaro samt främjande av sysselsättningen bland föräldrar som tar hand om barn hemma. 

Dessutom har regeringen beslutat att stärka åtgärderna för reformen av det kontinuerliga lärandet som en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Avsikten är att förnya kompetenstjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder, utveckla prognostiseringen av förändringar i arbetslivet samt rikta utbildning och handledning särskilt till branscher med strukturomvandlingar samt till underrepresenterade grupper. Genom styrning och modeller för kompetenskartläggning förebyggs att många drabbas av arbetslöshet eller ställs utanför arbetskraften och förbättras effekterna av individuella utbildningssatsningar.


Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483
Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 396 3574
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8073 (sysselsättning av partiellt arbetsföra och Välittäjä)
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940 (överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna)
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112 (arbetskraftsinvandring) 

Back to top