Skip to content
Government and ministries

Minister Rehn: Utvecklandet av Team Finland-verksamheten inleds med en uppdatering av tillväxtprogrammen

Arbets- och näringsministeriet
30.9.2016 13.43
Pressmeddelande

Team Finland-tillväxtprogrammen är ett verktyg till stöd för företags tillväxt och internationalisering som ingår i regeringsprogrammet. Den 30 september 2016 publicerades en halvtidsutvärdering om tillväxtprogrammen som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan.

– De senaste årens förändringar i det exportfrämjande arbetet har stött på kritik från företagen. Jag har lyssnat lyhört till kritiken, och en reform av Team Finland-verksamheten har inletts för att den på ett bättre sätt ska betjäna företag som siktar på den internationella marknaden. Under hösten fattar vi beslut – även utifrån de bästa internationella exemplen, såsom Enterprise Ireland – om vad som blir följande steg i kraftsamlingen för att främja företagens internationalisering och export, säger näringsminister Olli Rehn.

– Vi inleder reformarbetet från Team Finland–tillväxtprogrammen. Enligt den publicerade utvärderingen är kundföretagen till största delen nöjda med programmen. Nu är det dock dags att finslipa detta verktyg och göra det ännu bättre, fortsätter näringsminister Rehn.

I fråga om tillväxtprogrammen kommer man att frångå den programverksamhet som delvis upplevts som fragmentarisk och i stället slå ihop programmen i enlighet med regeringens strategiska prioriteringar. Inom ramen för tillväxtprogrampaketet ska det skapas sex helheter som motsvarar regeringsprogrammets mål. Dessa är 1) arktisk affärsverksamhet, 2) bioekonomi och cleantech, 3) digitalisering, 4) hälsobranschen, 5) turismbranschen och 6) tvärsektoriella teman, såsom skapande branscher och branscher med bred verksamhet. I en del av dessa ligger det också ett extra fokus på utländska investeringar.

I samband med reformen sammanförs dessutom i tillämpliga delar Tekes innovationsprogram med Team Finland-tillväxtprogrammen. För företag som har fått finansiering från Innovationsfinansieringsverket Tekes erbjuds en smidig väg ut på den internationella marknaden via tillväxtprogrammen. Ett företag som redan har inlett sin internationaliseringsprocess kan också delta i Tekes program, om företaget märker av ett behov att vidareutveckla sin produkt eller tjänst.

Tillväxtprogrammen effektiviseras också genom att man försöker hitta den aktör som är mest lämplig för att ha ansvar för det program som gäller en viss sektor. Geologiska forskningscentralen fick till exempel ta över ansvaret för tillväxtprogrammet för gruvbranschen i augusti. Programmet för utbildningsexport utvecklas på motsvarande sätt tillsammans med aktörerna inom branschen.

Utvecklandet av Team Finland-tjänsterna hör nära samman med den reform av regionförvaltningen som är under beredning.

– Vi sänker tröskeln särskilt för tillväxtorienterade små och medelstora företag att ta del av de tjänster som erbjuds, och vi stärker också företagstjänsterna i regionerna. I varje landskap kommer det att finnas en egen Team Finland-koordinator som arbetar nära de små och medelstora företagen och fungerar som sparringpartner för dem redan i början av internationaliseringsprocessen, berättar näringsminister Rehn.

Utvärderingsrapporten (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 029 504 7165

Ulla Hiekkanen-Mäkelä, industriråd, ANM, tfn 029 504 7036

Back to top