Skip to content

Som stöd för sociala företag inrättas ett kompetenscentrum – målet är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 8.06 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 12.33
Pressmeddelande
En man arbetar i kontormiljö.

Regeringen har vid sin halvtidsöversyn beslutat att inrätta en expertenhet som stöder uppkomsten och tillväxten av sociala företag. Det nätverksbaserade kompetenscentret finansieras delvis ge-nom programmet för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra och delvis med medel ur EU:s socialfond. Målet är att ordna projektansökan så att kompetenscentret kan inleda sin verksamhet i ok-tober 2021.

Den riksomfattande expertenhet som ska inrättas är ett kompetenscentrum med specialkunskaper om sociala företag. Enheten bildar nätverk med andra aktörer och på olika sätt främjar och stöder inledandet av sociala företag och förutsättningarna för affärsverksamhet i alla skeden av företagsverksamheten. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för styrningen och uppföljningen av centret.

Kompetenscentret har bl.a. till uppgift att bygga upp riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster som är specialiserade på sociala företag samt att bygga upp åtgärder med hjälp av vilka man ökar kännedomen om affärsverksamhetsmodellen bland de experter som arbetar med företags- och sysselsättningstjänster samt läroanstalternas och högskolornas fostran till företagsamhet. Verksamheten vid företagskuvöser och företagsacceleratorer stärks. Målet är också att främja en effektbaserad offentlig upphandling, användningen av sociala kriterier och innovativa förfaranden samt att bedöma behovet av nya finansieringsmodeller och möjligheterna att utvidga dem.

Både kompetenscentrets uppgifter och ett socialt företag definieras i Finlands första strategi för sociala företag, som nyligen färdigställdes.

Syftet med den strategi som godkändes vid ramförhandlingarna är att stärka verksamhetsförutsättningarna för sociala företag, öka antalet nya sociala företag och öka kännedomen om dem samt utveckla i synnerhet deras påverkanskompetens. Ett av strategins centrala mål är att sysselsätta partiellt arbetsföra och personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden.

Ett socialt företag är en affärsmodell vars primära mål är att finna lösningar på någon samhällelig utmaning. Företagens verksamhet är lönsam men värdebaserad. Därför eftersträvar de inte i första hand vinst för sina ägare utan styr största delen av sin rörelsevinst för att uppfylla det samhälleliga mål de valt. Verksamhetsformen för ett socialt företag kan vara vilken som helst: förening, stiftelse, aktiebolag eller andelslag.

Enligt en utredning som blev färdig 2020 finns det i Finland cirka 1 700 sociala företag, av vilka över hälften är föreningar som producerar social- och hälsovårdstjänster för den offentliga sektorn. Deras sammanlagda omsättning uppgår till cirka 5,8 miljarder euro och de sysselsätter över 50 000 arbetstagare.

Ytterligare information:     
Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3574 och e-post piia.rekila(at)tem.fi
Tuija Oivo, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0168 och e-post tuija.oivo(at)tem.fi

Back to top