Skip to content
Government and ministries

Vid generaldirektörsmötet diskuteras strukturfondernas klimatåtgärder

Arbets- och näringsministeriet
15.10.2019 9.54
Pressmeddelande

Vid mötet den 16 oktober 2019 kommer generaldirektörerna med ansvar för sammanhållningspolitik att diskutera de regional- och strukturpolitiska åtgärder som EU vidtar för att uppnå klimatmålen enligt Parisavtalet och för att skapa ett grönare och klimatneutralt Europa.

Den 16 oktober 2019 ordnar Finland i Finlandiahuset det möte mellan generaldirektörerna med ansvar för sammanhållningspolitik som hålls under EU-ordförandeskapet. Vid mötet diskuteras hur strukturfondsmedel under programperioden 2021–2027 ska riktas till stöd för EU:s klimatmål. Generaldirektörerna kommer att diskutera sådana metoder på regional och lokal nivå som stöder övergången till ett klimatneutralt Europa. 

Övergången till ett klimatneutralt Europa främjar den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften samt nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Övergången kan på kort sikt öka regional ojämlikhet. En kontrollerad övergång är viktig med tanke på den sociala rättvisan.

Målet är att när den tillträdande kommissionen utarbetar lagstiftningsalternativ för att bemöta utmaningarna för hållbar utveckling ska de framförda synpunkterna beaktas. Ett förslag är att inrätta en fond för rättvis övergång (Just Transition Fund). Enligt kommissionens preliminära utkast behövs fonden i de regioner som är beroende av kolintensiva produktionsmodeller och där det finns behov av att i produktionen övergå till renare teknik eller andra mindre förorenande industrigrenar.

Finlands EU-ordförandeskap har som mål att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och socialt enhetliga koldioxidsnåla ekonomi. Finland strävar efter att säkerställa att EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 stöder detta mål. 

Mer information

Elisa Hujala, specialsakkunnig, ANM, tfn 0295 064 949

Back to top