Skip to content
Media

Suomen, Viron ja Latvian yhteisen maakaasumarkkinan avautumisen mahdollistavat lakimuutokset voimaan 1.3.2019

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2019 14.12
Tiedote
Kuva: Baltic Connector

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen alueellinen maakaasumarkkina avautuu kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun rakenteilla oleva Suomen ja Viron kaasuverkot yhdistävä Balticconnector-yhdysputki otetaan käyttöön. Valtioneuvosto esittää, että uudistuksen mahdollistavat muutokset maakaasumarkkinalakiin vahvistetaan presidentin esittelyssä 22.2.2019.

Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta tulevat voimaan maaliskuun alussa.

Lakimuutoksiin sisältyvät säännökset maakaasujärjestelmän eristyneisyyden päättävien ulkomaanyhteyksien siirtomaksuja koskevista alennuksista sekä kahta tai useampaa EU:n jäsenvaltioita kattavan alueellisen syöttö- ja ottojärjestelmän muodostamisesta. Energiavirastolle säädetään lisäksi vuodet 2020 ja 2021 käsittävän siirtymäkauden ajaksi toimivalta vahvistaa maakaasuverkon rajayhteyksien siirtotariffit ja -ehdot.

Uudistus täsmentää maakaasumarkkinalainsäädäntöä tukemaan alueellisen yhteismarkkinan kehittämistä laajentamalla siirtoverkonhaltijan oikeuksia ja Energiaviraston toimivaltuuksia alueellisen tariffijärjestelyn sekä alueellisen syöttö- ja ottojärjestelmän kehittämiseksi.

Kilpailun avaamiseen liittyen Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat allekirjoittivat viime viikolla (14.2.) sopimuksen maiden välisten siirtotariffien poistamisesta ja maiden välisten siirtojen kustannusten kompensaatioista. Suomen puolelta neuvotteluihin osallistuivat Gasum Oy ja Baltic Connector Oy.

Kolmen maan siirtoverkonhaltijoiden ITC-sopimus (inter-transmission system operator compensation) poistaa niiden välisiltä rajapisteiltä kaasun siirtotariffit ja asettaa samankokoisen syöttömaksun alueen kaikille maahantuontipisteille vuoden 2020 alusta alkaen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

tem.fi / paatokset

Back to top