Skip to content
Media

ANM:s budget innehåller särskilda satsningar på snabb sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2017 14.13
Pressmeddelande

I arbets- och näringsministeriets budget för 2018 prioriteras tillväxtpolitik som stöder uppnåendet av regeringsprogrammets sysselsättnings- och tillväxtmål.

Genom tillväxtpolitiken stärks förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. För att sätta fart på den kunskapsbaserade tillväxten anvisas tilläggsfinansiering för forskning och innovationspolitik. På det sättet skapas en grund för hållbar tillväxt, uppkomst av nya arbetstillfällen samt välfärd.

– Vi vill i synnerhet stödja snabb sysselsättning, betonar näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström.

– Finlands ekonomi har nu kommit in på ett tillväxtspår. I denna situation är det särskilt viktigt att trygga företagens tillgång på kompetent arbetskraft, poängterar båda ministrarna.

Arbetssökande ges stöd för allt snabbare sysselsättning

Regelbundna intervjuer och tilläggsanslag för jobbsökarträning syftar till bättre service för arbetssökande och allt snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Tillgången på kompetent arbetskraft tryggas

Arbetssökandenas möjligheter till kompetensutveckling förbättras. Avsikten är att ändra lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att sådana högst ett halvår långa studiehelheter som förbättrar yrkesfärdigheterna och stöder företagande kan genomföras utan att personen förlorar arbetslöshetsförmånen. Det förutsätts dock att den arbetssökande samtidigt söker och är beredd att ta emot arbete.

Även arbetslösas rätt att inleda företagsverksamhet med utkomstskydd för arbetslösa underlättas. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att det under fyra månader räknat från inledandet av företagsverksamheten inte bedöms om verksamheten utgör heltidssysselsättning eller bisyssla.

Försöket med examensinriktad fortbildning görs permanent. Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice har ändrats temporärt så att det är möjligt att i form av arbetskraftsutbildning anskaffa studier som leder till en ny högskoleexamen för personer som redan har högskoleexamen. Syftet är att främja sysselsättningen och trygga tillgången på kompetent arbetskraft särskilt inom branscher med snabb tillväxt.

Utredningsperson Esko Aho har föreslagit metoder för att bemöta den positiva strukturomvandlingen i Sydvästra Finland. Regeringen förbinder sig till det broavtal som Aho föreslagit. Broavtalet gäller bland annat tillgång på arbetskraft, regional tillgänglighet, kompetens och utbildning samt forskning och utveckling. Broavtalet upprättas före utgången av året och genomförs inom ramarna.

– Genom Esko Ahos utredning om den positiva strukturomvandlingen fick vi genomförbara idéer för avhjälpandet av bristen på arbetskraft. Det föreslagna broavtalet ökar samarbetet mellan staten och regionerna när det gäller undanröjande av flaskhalsar på arbetsmarknaden, berättar minister Lintilä.

Enligt beslutet vid ramförhandlingarna breddas också tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet.  Understödet betalas förhöjt, om arbetsplatsen ligger eller den arbetsrelaterade utbildningen ordnas på över 200 kilometers avstånd från bostaden eller om den arbetssökande har försörjningsplikt för minderåriga barn. I fortsättningen kan rörlighetsunderstöd betalas för arbete där arbetstiden understiger 18 timmar i veckan samt för deltagande i utbildning som har samband med att få anställning.

Nya verktyg för minskning av ungdomsarbetslösheten

Minskning av ungdomsarbetslösheten är en av prioriteringarna vid budgetmanglingen. Ungdomssysselsättningen främjas genom att navigatorstjänsten görs permanent och genom att arbetskraftsservicen för ungdomar utvecklas.

Till navigatorstjänstens servicehelhet fogas ett nytt servicepaket med psykosocialt stöd. Syftet med servicepaketet är att bekämpa problem som anknyter till ungdomars arbets- och funktionsförmåga samt hinder för sysselsättning i ett så tidigt skede som möjligt.   

– Vi utvecklar tjänsterna för ungdomar i tätt samarbete med privata tjänsteleverantörer. Målet är att hänvisa 10 000 ungdomar till nya tjänster. I detta syfte reserveras ett anslag på 15 miljoner euro för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Tjänsteleverantörerna får endast betalt för resultat, dvs. när ungdomar får utbildning eller arbete, berättar minister Lindström.

Dessutom erbjuds lönesubvention i större grad i samband med intervjuerna vid 3 och 6 månaders arbetslöshet för personer under 30 år. Därtill kombineras beviljandet av lönesubvention med jobbsökar- och arbetsträning.  Även utbudet av yrkesutbildning ska ökas med 1 000 studieplatser, i synnerhet på orter med brist på arbetskraft.

Näringslivets konkurrenskraft och förnyelse stöds

I enlighet med regeringens beslut vid ramförhandlingarna i våras inriktas tilläggssatsningar på stödjande av tillväxten och internationaliseringen samt innovationspolitiken.

I fråga om innovations- och internationaliseringstjänsterna går man in för principen om en enda kontaktpunkt, när Tekes och Finpro sammanslås till en ny aktör vid namn Business Finland. Business Finland samlar i fortsättningen alla tjänster som rör innovationsfinansieringen, exporten, investeringarna och främjandet av turismen under ett tak. Business Finlands understödsfullmakter föreslås uppgå till knappa 271 miljoner euro, vilket är 30 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år. Business Finlands lånefullmakter ökar med 10 miljoner euro och uppgår sammanlagt till 157 miljoner euro.

Basfinansieringen för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab ökas med 2 miljoner euro. Med hjälp av pengarna förbättras i synnerhet SMF-företags och växande exportbranschers konkurrenskraft och kompetens.

Det regionala transportstödet fortsätter åren 2018–2019. För stödet reserveras 5 miljoner euro per år. Med hjälp av transportstödsystemet minskas de extra kostnader som långa transportsträckor föranleder för företagsverksamheten i avlägsna och glesbebodda regioner. På detta sätt förbättras verksamhetsförutsättningarna och konkurrenskraften hos företagen i dessa regioner. Transportstöd beviljas för bil- och järnvägstransporter där transportsträckans längd i Finland är minst 266 kilometer samt för särskilt definierade hamnverksamheter.

Som ett led i paketet för företagande beslutade regeringen främja ägarbyten i företag genom att anvisa 400 000 euro för projektverksamhet år 2018. Lyckade ägarbyten har en central roll i säkerställandet av arbetstillfällen och skatteinkomster.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, ANM, tfn 029 504 7400
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn 029 506 2135
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 574 0236
 

Back to top