Skip to content
Government and ministries

Arbetslösa får möjlighet att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen

Arbets- och näringsministeriet
19.12.2018 14.21
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 19 december 2018 en ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa som förbättrar möjligheterna för arbetslösa att studera utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsförmåner. Syftet är att stödja sysselsättningen och förutsättningarna för inledande av företagsverksamhet.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att arbetslösa som fyllt 25 år får, om de så önskar, bedriva studier som varar högst sex månader utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Det förutsätts att studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet.

– Det är viktigt att stödja kompetensutvecklingen, för att jobb och arbetstagare ska mötas bättre än i nuläget i Finland, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

En central skillnad jämfört med den nuvarande möjligheten att studera med stöd av arbetslöshetsförmån är att arbets- och näringsbyrån inte gör en bedömning av om den arbetssökande har ett utbildningsbehov eller inte. Studier som varar högst sex månader ska även i fortsättningen anmälas till arbets- och näringsbyrån, men byrån bedömer inte heller om det är fråga om heltidsstudier eller deltidsstudier.

– Lagändringen syftar till att arbetslösa ska våga inleda studier som främjar deras sysselsättning utan att behöva vara rädda för att förlora arbetslöshetsförmånen. Jag är nöjd med att man på detta sätt också ökar arbetslösas möjligheter att fullgöra skyldigheterna inom aktiveringsmodellen, berättar minister Lindström.

Under tiden för studierna kvarstår, som ett villkor för att få arbetslöshetsförmåner, den arbetslösa personens skyldighet att söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete samt att delta i sysselsättningsfrämjande service när det erbjuds personen. Studier är inte någon giltigt skäl att vägra ta emot erbjudet arbete eller att vägra delta i erbjuden service.

Studier utgör inte hinder för den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmåner, om

  • den arbetssökande har fyllt 25 år,
  • studierna varar högst sex månader och,
  • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet.

Försörjningen under tiden för heltidsstudier tryggas även framöver i första hand med studiestöd. Detta gäller speciellt unga personer, så lagändringen tillämpas endast på dem som fyllt 25 år.

Aktiveringsmodellen ändras i fråga om studier

Arbetslösa kan i fortsättningen under vissa förutsättningar genom studier visa sådan aktivitet som förutsätts i den så kallade aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa och undvika en sänkning av arbetslöshetsförmånen.

  1. Arbetslöshetsförmånens storlek sänks inte, om den arbetssökande studerat minst fem dagar under granskningsperioden inom aktiveringsmodellen, på det sätt som ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa möjliggör.
  2. Deltidsstudier visar att personen varit aktiv oberoende av hur gammal den arbetslösa personen är, om personen har studerat minst fem dagar under granskningsperioden inom aktiveringsmodellen. Studier beaktas dock i högst sex månader.
  3. Om arbetslöshetsförmån inte betalats till den arbetslösa personen under tiden för heltidsstudier och studierna varat minst fem dagar, börjar granskningsperioden inom aktiveringsmodellen om från början och förmånsnivån sänks inte.

Bland annat deltagande i kurs vid så kallade läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, dvs. t.ex. medborgarinstitut, ska framöver vara deltidsstudier som beaktas som aktivitet i aktiveringsmodellen.

Ändringarna träder i kraft den 31 december 2018.

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 504 9084
frågor om aktiveringsmodellen: Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, SHM, tfn 029 516 3288

Back to top