Skip to content

Mellanrapport kartlägger möjligheterna att utveckla energieffektiviteten inom olika sektorer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2019 10.09
Pressmeddelande

Energieffektivitetsarbetsgruppen, som arbets- och näringsministeriet hade tillsatt i november 2018, överlämnade sin mellanrapport till ministeriet den 29 mars 2019. I rapporten beskrivs de framsteg som gjorts i arbetet och ges en preliminär uppskattning av resultaten. Arbetsgruppen ska lämna sin slutrapport senast den 30 september 2019.

Arbetsgruppen har till uppgift att begrunda möjligheter att effektivisera energieffektivitetsåtgärderna åren 2021–2030 samt att bedöma också behovet att revidera den gällande energieffektivitetslagen och vid behov inleda förberedelser för vidtagande av åtgärder som syftar till en lagändring. Arbetsgruppen ska särskilt lägga fram förslag till åtgärder genom vilka Finland uppnår de mål för perioden 2021–2030 som förutsätts i artikel 7 i EU:s reviderade energieffektivitetsdirektiv. I anslutning till arbetsgruppen verkar fem tematiska expertgrupper. Till medlemmar i expertgrupperna kallades centrala aktörer i branschen. 

Enligt mellanrapporten förekommer sektorsvisa variationer i funktionen av sådana viktiga styrmedel som nuförtiden är i bruk. Systemen med frivilliga energieffektivitetsavtal och energibesiktningar fungerar relativt bra när de får uppbackning av energistödet.

Expertgrupperna för industrin identifierade den avgörande rollen av nuvarande styrmedel och möjligheten att effektivisera dem. När det gäller energieffektivitetsavtal betyder det att avtalens täckning ska ökas, rapporteringen ska effektiviseras och resurserna för verkställighet  säkerställas. Tröskeln för investeringar i effektivisering skulle kunna göras lägre genom ett nytt slag av energistöd som riktas till utredning av genomförbarheten och lönsamheten av innovativa lösningar. Det ansågs att det finns särskild potential kvar i utnyttjandet av överskottsvärme och i torkningsprocesserna. 

Enligt expertgruppen för trafiksektorn har de nuvarande styrmedlen inom sektorn inte varit tillräckliga för att minska energiförbrukningen inom sektorn. När det gäller trafiksystemet är det viktigaste att styra fordonsbeståndet i riktning mot mer energieffektiva fordon. Trafiksektorns energieffektivitet höjs också av att trafikmedel utnyttjas mer effektivt och att valet av rese- och transportsätt påverkas.

Expertgruppen för service identifierade tre teman: förändringar och utmaningar i samband med koncepten, kompetensen samt teknik och data på energieffektivitetsområdet. I diskussionerna tangerades också frågan om finansiering och stöd för utveckling av koncept och teknik, vilket resulterade i att som fjärde helhet behandlades det tema som genomsyrar arbetet i alla expertgrupper, dvs. finansiering. En omvärld som förändras snabbt och ett allt mer elektrifierat samhälle kräver finjustering av styrmedlen och tillräckliga resurser.

Expertgruppen för konsumenter upptäckte tre huvudteman som kräver ytterligare utredning: tjänstefieringen av energieffektivitet, såsom servicen för boendet och rörligheten, de förändringar och utmaningar som är förenade med teknik och finansiering samt de förändringar och utmaningar som gäller konsumenternas vanor, kunnande och handlingsmöjligheter. Nämnda teman har samband med det pågående ombrytningsskedet inom energisektorn, där konsumenterna har en viktig roll som påskyndare av förändringar.

Arbetet i energieffektivitetsarbetsgruppen fortsätter med granskning av de nya energieffektivitetsåtgärder som expertgrupperna samlat inom sina sektorer och av möjligheterna att effektivisera de åtgärder som redan är i bruk. Särskild uppmärksamhet fästs vid genomgripande teman, såsom kunnande och kommunikation, som utgör grundläggande förutsättningar för genomförandet av de övriga åtgärderna. Det görs bedömningar av verkningsfullheten av de åtgärder som väljs för fortsatt granskning, vilket innebär att åtgärdernas energispareffekter, deras minskande effekt på koldioxidutsläppen och deras genomförbarhet granskas. Detaljerade beskrivningar av de åtgärder som identifieras under arbetets gång publiceras i arbetsgruppens slutrapport på hösten.

Ytterligare upplysningar:
Juhani Tirkkonen, industriråd, ANM, tfn 029 506 2140 (arbetsgruppens ordförande)
Pia Outinen, specialsakkunnig, ANM tfn 029 504 7229 (arbetsgruppens sakkunnigsekreterare)
Päivi Laitila, direktör, Motiva, tfn 040 525 5471 (arbetsgruppens sakkunnigsekreterare)

Back to top