Skip to content
Government and ministries

Ändring av förordningen om temporärt kostnadsstöd för företag

Arbets- och näringsministerietFinansministeriet
9.7.2020 14.13 | Publicerad på svenska 9.7.2020 kl. 15.10
Pressmeddelande

Statsrådet fattade den 9 juli 2020 beslut om ändring av statsrådets förordning om de sektorer som omfattas av kostnadsstödet. I förordningen slopades tre branscher som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. Ändringen träder i kraft den 10 juli 2020.

Enligt lagen om kostnadsstöd omfattar kostnadsstödet de verksamsamhetsområden vars omsättning i april 2020 är minst 10 procent mindre än den genomsnittliga omsättningen per månad vid jämförelsetidpunkten. Med jämförelsetidpunkten avses perioden från den 1 mars till den 30 juni 2019. De branscher som omfattas av stödet finns uppräknade i bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag som utfärdades den 26 juni 2020. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2020.

Lagen om kostnadsstöd tillämpas inte på företagsverksamhet inom primär jordbruksproduktion, fiskerinäring och vattenbruk, eftersom dessa branscher inte omfattas av den stödordning som godkänts av Europeiska kommissionen.

Statsrådet beslutade att i bilagan till förordningen om kostnadsstöd stryks tre områden som inte hör till lagens tillämpningsområde och som hör till företagsverksamheten inom fiskerinäringen. Dessa är

  • beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur (10200)
  • partihandel med fisk (46381)
  • specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur (47230).

Enligt lagen om kostnadsstöd kan kostnadsstöd beviljas företag som är verksamma inom de branscher som anges i bilagan till förordningen, vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har svåranpassade kostnader. Företag som hör till andra branscher kan av särskilt betungande skäl ansöka om prövningsbaserat stöd som hänför sig till COVID19-pandemin.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att företagets omsättning ska ha sjunkit med 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Stödet påverkas av företagets fasta kostnader och lönekostnader för stödperioden 1 april–31 maj 2020. Kostnadsstödet baserar sig på kostnaderna under stödperioden, och stödet ersätter inte en förändring i omsättningen eller en minskning av kassaflödet.

Företaget kan kontrollera läget för sin bransch på Statskontorets webbplats.

Ytterligare information:
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2115 (närvarande till 10.7.)
Timo Haapalehto, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7218 (närvarande 13.7.-17.7.)
Teija Palko, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4122 (närvarande 20.7.-31.7.)
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732 (närvarande från och med 3.8.)
Tero Meltti, finansråd, finansministeriet, tfn 029 553 0770
Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 029 553 0418

Back to top