Skip to content
Media

Granskningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas coronastöd är klar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2021 13.55
Pressmeddelande

Den granskning av närings-, trafik- och miljöcentralernas stöd för små och medelstora företags utvecklingsprojekt som arbets- och näringsministeriet beställt har blivit klar. Syftet var att producera information om styrningen, kontrollen och rapporteringen av den finansiering som beviljats på grund av coronaepidemin. Granskningen har utförts av BDO Audiator Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

– Granskningen ger oss viktig information om hur vi i fortsättningen bättre kan förbereda oss på exceptionella situationer och utveckla styrningen, kontrollen och rapporteringen, säger regeringsrådet Mikko Ojala

Förberedelserna för att bygga upp ett stödsystem inleddes vid arbets- och näringsministeriet i mitten av mars 2020. Ansökningstiden var 30 mars – 8 april 2020. De första besluten fattades i början av april 2020. Över 33 000 ansökningar lämnades in till NTM-centralerna. Det ansökta beloppet uppgick till något över en miljard euro. Antalet positiva beslut var något över 22 500 och i stöd beviljades 335,3 miljoner euro.

Stödprocessen inleddes snabbt 

Utifrån granskningen agerade arbets- och näringsministeriet, utvecklings- och förvaltningscentret samt närings-, trafik- och miljöcentralerna mycket snabbt vid coronakrisen våren 2020. Stödformerna, ansöknings- och myndighetsanvisningarna samt det uppdaterade datasystemet för ansökan om och behandling av stöd skapades inom cirka två veckor.

Den exceptionella situationen beaktades på många sätt: stödvillkoren ändrades, ansökningsprocessen förenklades och sökandena fick råd om stöden och stödansökan. 

Det finns också rum för utveckling av systemet som infördes snabbt 

NTM-centralerna har inte haft någon separat kvalitetskontroll av finansieringsprocessen för coronastöd. Kvaliteten har dock säkerställts riskbaserat och utifrån kontrolliakttagelserna i efterhand våren 2021. 

Ur krishanteringssynvinkeln handlade det om en långvarig stödform. Krisen började våren 2020 och när granskningen blev klar i maj 2021 pågick en del av projekten fortfarande. 

Den verksamhet som stöds enligt stödansökan och de resultat som uppnåtts framgår inte tydligt av slutrapporten när det gäller vissa finansierade projekt. Detta har lämnat rum för tolkning i fråga om finansieringsvillkoren. 

I en liten del av projekten upptäcktes brister eller oklarheter när det gäller rätten till stöd. Arbetet med att gå igenom dessa har inletts och delvis åtgärdats. 


Den genomsnittliga behandlingstiden har ur sökandenas synvinkel varit lång på grund av det väldigt stora antalet ansökningar i förhållande till NTM-centralernas personalresurser.


Granskningar av coronastöden pågår – även konsekvenserna undersöks

Arbets- och näringsministeriet låter utföra externa granskningar av riktigheten i användningen av statliga medel i en coronakris. Vid granskningen bedöms Business Finlands coronastöd, närings-, trafik- och miljöcentralernas coronastöd, stöd för ensamföretagare som beviljas av kommuner och restaurangstöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, det vill säga utvecklings- och förvaltningscentret.
Granskningen omfattar hela processen från ansökan om stöd till beviljande, utbetalning, användning och övervakning av stödet. 

Coronastödens effekter på kort och lång sikt undersöks separat

Utöver granskningarna låter arbets- och näringsministeriet göra en bedömning av coronastödens effekter. I den första fasen bedöms effekterna av coronastöden på kort sikt. Särskilt granskas hur stöden riktades, om de förebyggde konkurser, hur de främjade sysselsättningen och vilka effekter de hade på förnyelse och produktivitet. För projektet ansvarar en oberoende forskningssektion för företagsstöd som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet och som utför egna självständiga utvärderingar samt konkurrensutsätter dem som genomför bakgrundsforskningen. 

Information om coronastödens effekter på lång sikt ges i två separata utvärderingar 2021–2023.


Ytterligare information:
Juha Pekka Niemi, revisionsråd, tfn 029 504 8038 
Mikko Ojala, regeringsråd, tfn 029 506 3506

Back to top