Skip to content
Government and ministries

Lagutkast på remiss: Business Finland Ab:s offentliga förvaltningsuppgifter preciseras

Arbets- och näringsministeriet
5.10.2020 11.58 | Publicerad på svenska 6.10.2020 kl. 15.22
Pressmeddelande

Genom lagändringen definieras de offentliga förvaltningsuppgifter som Business Finland Ab sköter och på vilka tillämpas tjänsteansvar, skadeståndsansvar och allmänna förvaltningslagar. Det lagutkast som beretts av arbets- och näringsministeriet är på remiss fram till den 30 oktober 2020.

Helheten Business Finland består av Innovationsfinansieringsverket Business Finland (myndighet) och Business Finland Ab (aktiebolag), som producerar tjänster i anslutning till finansieringsverkets uppgifter. Business Finland Ab:s offentliga förvaltningsuppgifter är enligt lagändringen följande:

  • Insamling, utvärdering och analys av uppgifter om marknaden och kunderna och deras projekt samt utredningar i anslutning till uppgifterna när uppgifterna hänför sig till beredningen av Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s finansieringsbeslut
  • Kartläggning av kundernas servicebehov och rådgivning om tjänster när uppgifterna hänför sig till beredningen av Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s finansieringsbeslut.
  • Att representera Finland i internationella sammanslutningar och organisationer samt i motsvarande internationella uppgifter.

Bakgrunden till lagändringarna är biträdande justitieombudsmannens avgörande

Bakom lagändringen ligger riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut våren 2019 om överföring av offentliga förvaltningsuppgifter från Innovationsfinansieringsverket Business Finland till Business Finland Ab. Enligt beslutet är överföringen av offentliga förvaltningsuppgifter från en myndighet till bolaget delvis problematisk med tanke på grundlagen, enligt vilken offentliga förvaltningsuppgifter kan anförtros andra än myndigheter endast i särskilda fall och med stöd av lag.

Också Statens revisionsverk har i sin revisionsrapport (2019) rekommenderat arbets- och näringsministeriet att finansieringsverkets och bolagets uppgiftsfördelning omvärderas som en helhet.

Business Finland lyder under arbets- och näringsministeriet och är en offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Business Finland har varit verksamt sedan ingången av 2018, då Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy slogs samman.

Ytterligare information:

Liisa Lundelin-Nuortio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8261
Jenni Tapio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 295 047 089

Back to top