Skip to content
Government and ministries

En styrgrupp för bekämpning av grå ekonomi har tillsatts

Arbets- och näringsministeriet
10.1.2020 15.34
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp för bekämpning av grå ekonomi. Ordförande för gruppen är arbetsminister Tuula Haatainen.

Med inrättandet av styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi strävar man efter att säkerställa genomförandet av åtgärderna i regeringsprogrammet samt beredningen av övriga åtgärder som bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förutsätter.

– Den grå ekonomin har bekämpats alltsedan Lipponens första regering, ibland kraftfullt, ibland mindre kraftfullt. Det nuvarande regeringsprogrammet är mycket ambitiöst eftersom den grå ekonomin allvarligt stör en rättvis konkurrens, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

Styrgruppen har också till uppgift att godkänna den nya strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och ett åtgärdsprogram som stöder strategin för tiden efter 2020.

– Införandet av det digitala kvittot påskyndas. Automatiseringen av företagens ekonomiförvaltning bekämpar den grå ekonomin. Dessutom skapar den en mängd affärsmöjligheter när handelsuppgifterna förädlas i realtid. Finland tar sin plats i framkanten av digitaliseringen, konstaterar minister Haatainen.

– Jag anser det också viktigt att övervakningen av anställningsvillkoren effektiviseras genom att det obligatoriska skattenumret utvidgas till att omfatta nya branscher. I allmänhet måste det skapas bättre förutsättningar än för närvarande för samarbetet mellan myndigheterna, säger arbetsministern.

Den grå ekonomin bekämpas i samarbete med andra

Styrgruppen samarbetar med genomförandegruppen för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som tillsatts av inrikesministeriet. Därutöver rapporterar det av arbets- och näringsministeriet tillsatta nätverket för svartarbete om sitt arbete till styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi.

Styrgruppen följer också andra myndigheters arbete, såsom skatteförvaltningens och arbetet för dess enhet för utredning av grå ekonomi och justitieministeriets samarbetsnätverk mot korruption, och samarbetar nära med olika myndigheter.

Styrgruppens mandatperiod inleds i början av året och går ut när mandatperioden för statsminister Marins regering går ut.

Ytterligare upplysningar:

Elise Pekkala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 731

Sammansättning av styrgruppen för grå ekonomi

Tuula Haatainen, arbetsminister, arbets- och näringsministeriet, ordförande

Medlemmar

Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
Terhi Järvikare, överdirektör, finansministeriet
Ari-Pekka Koivisto, överdirektör, justitieministeriet
Tero Kurenmaa, överdirektör, inrikesministeriet
Janne Marttinen, direktör, Skatteförvaltningen

Sakkunniga          

Ann-Mari Kemell, specialmedarbetare, finansministeriet
Lauri Finér, specialmedarbetare, finansministeriet
Henri Purje, specialmedarbetare, undervisnings- och kulturministeriet
Camilla Mäkinen, specialmedarbetare, justitieministeriet
Jussi Pyykkönen, specialmedarbetare, inrikesministeriet
Tommi Toivola, direktör, Finlands näringsliv
Janne Makkula, arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland
Hannu Jouhki, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Taina Vallander, direktör, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Pasi Sorjonen, chefsekonom, Akava

Sekretariat

Elise Pekkala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, generalsekreterare
Juha Tuovinen, polisinspektör, inrikesministeriet, sekreterare
Tarja Valsi, övervakningschef, Skatteförvaltningen, sekreterare

Back to top