Skip to content

Ökad transparens i fråga om onlineplattformarnas och sökmotorernas verksamhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 11.31 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 15.36
Nyhet

Den nya lagen om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer träder i kraft den 12 juli 2020. Bakom lagen finns en EU-förordning vars syfte är att öka transparensen i onlineplattformarnas och sökmotorernas verksamhet.

I EU-förordningen föreskrivs bland annat om de tidsfrister inom vilka onlineplattformar ska underrätta företaget om ändringar i avtal eller avslutande av tjänsten. Dessutom föreskrivs det att de uppgifter som onlineplattformen eller sökmotorn lämnar och som inverkar på rangordningen av sökresultaten ska vara tillgängliga för företagen. Onlineplattformen eller sökmotorn ska till exempel ange hur avgifterna kan påverka rangordningen av sökresultaten.

I den nationella lagen är det fråga om reglering som kompletterar EU-förordningen. Företagen och de organisationer som företräder dem kan efter lagens ikraftträdande inleda ett förbudsförfarande vid marknadsdomstolen i syfte att avsluta ett förfarande som strider mot förordningen. Marknadsdomstolen kan meddela en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster, dvs. en onlineplattform eller en sökmotor som är verksam på nätet, ett förbud att fortsätta att använda ett förfarande som strider mot förordningen. Förbudet får förenas med vite.

Ytterligare information:
Sami Teräväinen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 088

Back to top