Skip to content
Media

Samordningsgruppen för marknadskontroll inleder sitt arbete den 2 januari 2020

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.1.2020 14.18
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en samordningsgrupp för att samordna genomförandet av EU:s nya förordning om marknadskontroll och överensstämmelse. Gruppen består av företrädare för ministerier och dess mandatperiod är 2.1.2020–31.8.2021.

Gruppen samordnar det nationella genomförandet av förordningen om marknadskontroll och följer lagberedningen. Samordningsgruppen diskuterar de planerade genomförandena inom respektive produktsektor och söker enhetliga lösningar.

Marknadskontrollförordningen minskar antalet produkter som inte överensstämmer med kraven på den inre marknaden, stärker marknadskontrollen och förbättrar den inre marknadens funktionssätt. Ett annat syfte är att skapa lika konkurrensförhållanden för alla ekonomiska aktörer. Större delen av innehållet i marknadskontrollförordningen gäller marknadskontrollmyndigheter, men i den finns även bestämmelser om kontroll av de yttre gränserna och företag åläggs skyldigheter. Marknadskontrollmyndigheternas nya befogenheter är bl.a. behörighet att

  • köpa varuprover under fingerad identitet
  • kräva att visst innehåll avlägsnas från onlinegränssnittet
  • kräva att åtkomsten till onlinegränssnittet begränsas.

Marknadskontrollförordningen tillämpas på 70 sektorspecifika produktsektorer som omfattas av EU-författningen. Exempel på dessa är leksaker, gödselmedel, motorfordon och hissar.

Förordningen trädde i kraft i juli 2019, och den börjar tillämpas i huvudsak sommaren 2021.

Förordningen ersätter tidigare lagstiftning. Nationellt kräver förordningen både författningsändringar och andra genomförandeåtgärder.

Samordning mellan ministerierna behövs

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för genomförandet av förordningen i fråga om författningarna inom sitt eget förvaltningsområde. En annan viktig roll för arbets- och näringsministeriet är att säkerställa samordningen mellan ministerierna, eftersom marknadskontrollförordningen på ett omfattande sätt gäller EU:s olika produktförfattningar. Dessa författningar fördelas sig mellan arbets- och näringsministeriets, kommunikationsministeriets, miljöministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, jord- och skogsbruksministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden. I samordningsgruppen finns även företrädare för justitieministeriet samt från finansministeriet på grund av den reglering som gäller Tullen.

Vid behov granskar samordningsgruppen även frågor som gäller det nationella genomförandet av EU:s förordning om ömsesidigt erkännande.

Det erbjuds tillfälle till förenhetligande av den nationella lagstiftningen vid genomförandet av EU:s nya horisontella marknadskontrollagstiftning. Under de senaste åren har man i Finland redan förenhetligat marknadskontrollagstiftningen genom den horisontella lagen om marknadskontrollen av vissa produkter som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. Förenhetligandet av lagstiftningen ligger i alla aktörers intresse.

Ytterligare information:

Pauliina Kanerva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5060 160
Emilia Tiuttu, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 127

Back to top