Skip to content
Media

Työryhmä esittää muutoksia kilpailulakiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2017 10.42
Tiedote

Kilpailulain uudistamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 14.3.2017. Työryhmän tehtävänä oli arvioida kilpailulakia tehokkaan kilpailuvalvonnan ja elinkeinonharjoittajien oikeussuojan näkökulmasta. Työryhmä päätyi ehdottamaan muutoksia muun muassa tarkastuksia, seuraamuksia ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa koskeviin säännöksiin.

Työryhmä esittää, että sähköisiä tarkastuksia voitaisiin tarkastuskohteen jälkeen jatkaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiloissa ja että tarkastus voisi ulottua myös mobiililaitteisiin. Se esittää täsmennettäväksi menettelysääntöjä, jotka liittyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvioon ulkopuolisen oikeudellisen neuvonannon suojan piiriin kuuluvista asiakirjoista.

Jotta toimialayhdistysten muodossa tapahtuvasta kilpailun rajoittamisesta voitaisiin määrätä tehokkaita seuraamusmaksuja, työryhmä ehdottaa, että toimialayhdistyksen seuraamusmaksun enimmäismäärää laskettaessa huomioitaisiin yhteenliittymän lisäksi sen joidenkin jäsenten liikevaihto. Työryhmä ehdottaa myös, että lain menettelysääntöjen rikkomisesta, kuten tiedonantovelvollisuuden laiminlyömisestä voitaisiin määrätä seuraamusmaksu. Uutena keinona kilpailulakiin ehdotetaan rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, joita voitaisiin käyttää tiukkojen edellytysten täyttyessä. Kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi työryhmä ehdottaa yhtenä vaihtoehtona säännöstä, jonka mukaan julkisyhteisön tulisi eriyttää kirjanpitonsa, jos se harjoittaa sekä taloudellista että muuta toimintaa.

Työryhmä ei päätynyt ehdottamaan säännöstä kaikista käsitellyistä asioista kuten liiketoimintakiellosta tai sitoumuspäätösten noudattamatta jättämisen sanktioinnista.

Työryhmän toisena tehtäväkokonaisuutena oli arvioida, miten kilpailulaki voisi tukea suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta. Työryhmä arvioi asiaa jo 2.5.2016 julkaistussa väliraportissa, jossa se katsoi, ettei tavoitetta voi tehokkaasti edistää kilpailulain keinoin.

Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Pekka Timonen TEM:stä. Ryhmässä oli edustus työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Suomen Yrittäjistä, Asianajajaliitosta ja oikeusministeriöstä. Ryhmässä oli pysyvät asiantuntijat maa- ja metsätalousministeriöstä, elintarvikeketjun eri osista ja kahdesta tuomioistuimesta.

Mietintöön liittyy lausumia ja eriäviä mielipiteitä. Mietintö laitetaan 15.5.2017 asti kestävälle lausuntokierrokselle.

Linkki mietintöön ja lausuntopyyntöön:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-205-7

Lisätiedot:
hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, +358 29 505 7027

Back to top