Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår ändringar i konkurrenslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2017 10.42
Pressmeddelande

Arbetsgruppen som övervägde en revidering av konkurrenslagen lämnade sitt betänkande den 14 mars 2017. Arbetsgruppens uppdrag var att bedöma konkurrenslagen ur perspektivet för effektiv konkurrensövervakning och näringsidkares rättskydd. Arbetsgruppen gick in för att föreslå ändringar bland annat i bestämmelserna om inspektioner, påföljder och informationsutbyte mellan myndigheter.

Arbetsgruppen föreslår att elektroniska inspektioner efter inspektionsobjektet kan fortsättas i Konkurrens- och konsumentverkets lokaler och att inspektionen kan utsträckas också till mobila apparater. Arbetsgruppen föreslår en precisering av de procedurregler som hänför sig till Konkurrens- och konsumentverkets bedömning om handlingar som omfattas av skyddet för utomstående juridisk rådgivning.

För att effektiva påföljdsavgifter ska kunna påföras på grund av begränsning av konkurrensen i form av branschföreningar, föreslår arbetsgruppen att när maximibeloppet av en påföljdsavgift för branschföreningen beräknas, beaktas förutom sammanslutningen också omsättningen hos vissa av dess medlemmar. Arbetsgruppen föreslår också att det kan påföras en påföljdsavgift för överträdelse av procedurreglerna i lagen, såsom försummelse av informationsskyldigheten. Som en ny metod föreslås i konkurrenslagen strukturella korrigerande åtgärder som kan användas när strikta villkor uppfylls. I syfte att effektivisera övervakningen av konkurrensneutralitet föreslår arbetsgruppen som ett alternativ en bestämmelse om att offentliga samfund ska ha särredovisning, om de bedriver både ekonomisk och annan verksamhet.

Arbetsgruppen föreslog inte bestämmelser om alla behandlade frågor, såsom näringsförbud eller sanktionering av underlåtelse att iaktta åtaganden.

Arbetsgruppens andra uppdragshelhet var att bedöma hur konkurrenslagen ska kunna stödja lönsamheten hos matproduktionen i Finland. Den frågan bedömde arbetsgruppen redan i sin mellanrapport som publicerades den 2 maj 2016. Arbetsgruppen ansåg att målen inte kan främjas effektivt genom konkurrenslagens metoder.

Arbetsgruppens ordförande var överdirektör Pekka Timonen från arbets- och näringsministeriet. I arbetsgruppen fanns representation förutom för arbets- och näringsministeriet också för Konkurrens- och konsumentverket, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland, Finlands Advokatförbund och justitieministeriet. I gruppen fanns permanenta sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet, olika delar av livsmedelskedjan och två domstolar.

Betänkandet är förenat med uttalanden och avvikande meningar. Betänkandet skickas ut på remiss som pågår fram till den 15 maj 2017.

Länk till betänkandet och begäran om utlåtande: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-205-7 (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Virve Haapajärvi, regeringsråd, ANM, +358 29 505 7027

Tillbaka till toppen