Skip to content

Ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare: förslagen av en trepartsarbetsgrupp har sänts på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 10.13
Pressmeddelande

En arbetsgrupp på trepartsbasis föreslår ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare för att främja likabehandling mellan utstationerade arbetstagare och inhemska arbetstagare i arbetslandet när det gäller löner och anställningsvillkor. Genom ändringarna främjar man också lika förutsättningar för konkurrens mellan utländska och inhemska företag.

Arbetsgruppens förslag baserar sig på de ändringar som har gjorts i Europaparlamentets och rådets direktiv om utstationerade arbetstagare. De bestämmelser som gäller i Finland för närvarande uppfyller redan de krav i det ändrade direktivet som gäller att tillämpningsområdet ska utvidgas så att det utöver byggbranschen gäller också övriga branscher. Den gällande lagen garanterar för närvarande också att utstationerade inhyrda arbetstagare behandlas lika som inhemska inhyrda arbetstagare.

Anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare ska fortfarande bestämmas i enlighet med lagen och de allmänbindande kollektivavtalen. Genom de föreslagna ändringarna i den nationella lagen preciserar man de lönesättningsregler som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare genom att man föreskriver om ersättning i stället för minimilön. De krav som gäller standarden på inkvarteringen ska i fortsättningen gälla också för utstationerade arbetstagare.

Vid långvariga utstationeringar, dvs. jobb som varar över 12 månader, föreslås det att man utöver kollektivavtalsbestämmelserna om arbetstider, semestrar och arbetsplatssäkerhet ska tillämpa även de övriga bestämmelserna om bland annat ersättningar, tillägg och ekonomiska förmåner. Tiden för tilläggsvillkoren för anställningar kan förlängas till 18 månader på motiverad begäran av arbetsgivaren.

Utstationerade arbetstagare

  • Det är fråga om utstationering av arbetstagare när en utländsk arbetsgivare utstationerar en arbetstagare i arbete i Finland.

  • Arbetstagaren ska vanligtvis arbeta i någon annan stat än Finland, och utstationeringen ska ske endast för en begränsad tid.

  • Arbetstagare kan utstationeras i form av entreprenad, bemanningsarbete eller intern överföring inom en företagsgrupp.

Ersättningar för resor, logi och måltider

Ändringsdirektivet förutsätter att arbetstagaren är skyldig att ersätta sådana rese-, logi- och måltidskostnader för en utstationerad arbetstagare under utstationeringen som motsvarar de kostnader som en sedvanlig arbetsplats i Finland skulle orsaka.

Arbetsgruppen föreslår dessutom en skyddsbestämmelse enligt god sed gällande rese- och logikostnader som orsakas en person som utstationeras från ett annat land till Finland.  Skyddsbestämmelsen ska tillämpas i situationer där en utstationerad person inte får skydd med stöd av lagstiftningen, praxisen eller arbetsavtalet i ursprungslandet eller där skyddet väsentligen underskrider den nivå som bör anses sedvanligt och rimligt för motsvarande arbete i Finland. Man har beaktat Finlands arbetsmarknadsmall, särskilt de villkor i kollektivavtalen som gäller kommenderingsarbete och som allmänt tillämpas som minimivillkor. I förslaget samordnas hemlandets nivå, nivån i arbetsavtalet och arbetslandets nivå.

Om det skulle råda oklarhet om arten av ett utbetalat belopp, skulle det betraktas som en ersättning för kostnaderna, inte som lön. Det skulle betyda att beloppet inte skulle beaktas vid lönejämförelsen, dvs. vid bedömningen av om arbetsvillkoren uppfylls.

Arbetsgruppen föreslår ändringar också i fråga om den anmälan som ska göras om utstationering av arbetstagare. Anmälningsskyldigheten ska utvidgas så att den gäller alla de arbetstagare som utstationeras. Som motvikt till detta strävar man efter att minska företagens administrativa börda genom att reformera anmälningssystemet.

Remisstid till 23.4.2020, ändringarna träder i kraft i slutet av juli

Remisstiden löper ut den 23 april 2020. Lagändringarna ska träda i kraft den 30 juli 2020, och detta är också tidsfristen för genomförandet av ändringsdirektivet. Ändringarna i fråga om förhandsanmälan om utstationering träder i kraft den 1 oktober 2021 efter att de tekniska reformerna har genomförts.

Arbetsgruppen föreslår en övergångsperiod på 12 månader för de avtal som har ingåtts innan lagen träder i kraft. På det sättet kan man trygga företagens möjligheter att beakta lagändringarna i sina avtal. 

De nya lagförslagen tillämpas inte på arbetet inom landsvägstransporter. De särskilda bestämmelserna om landsvägstransporterna ses över i samband med genomförandet av EU:s transportpaket. 

Ytterligare information:

Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 938

Back to top