Utstationerade arbetstagare

byggnadsarbetare

Det är fråga om utstationering av arbetstagare när en utländsk arbetsgivare utstationerar en arbetstagare i Finland för att arbeta. Arbetstagaren ska vanligtvis arbeta i någon annan stat än Finland och utstationeringen ska ske under en begränsad tid. Arbetstagare kan utstationeras i form av entreprenad, bemanningsarbete eller intern överföring inom en företagsgrupp.

På de arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas lagen om utstationering av arbetstagare oberoende av om arbetsgivaren är från ett EU-land eller ett land utanför EU. Lagen tillämpas dock inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart.

På arbetsavtalet för en arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas vissa bestämmelser i den finska lagstiftningen till de delar dessa ur arbetstagarens synvinkel är förmånligare än de anställningsvillkor som i övrigt är tillämpliga.

På utstationerade arbetstagare tillämpas bestämmelserna i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och lagen om unga arbetstagare som sådana. Bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas delvis.  Dessutom ska i anställningsförhållandena för utstationerade arbetstagare iakttas bestämmelserna om arbetstid, semester och säkerhet i arbetet i allmänt bindande kollektivavtal.

Information om utstationerade arbetstagares sociala trygghet fås hos social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen utfärdar E 101-intyg för utstationerande arbetstagare och avgör vilken lagstiftning om social trygghet som tillämpas. Information om beskattningen av utstationerade arbetstagare fås hos Skatteförvaltningen.
 

Lagändringar den 1 december 2020

De ändringar gäller:

  • precisering av de lönebestämmelser som tillämpas på utstationerade arbetstagare,
  • begränsning av arbetsgivarens rätt att kvitta arbetstagarens lön,
  • vid lönejämförelsen en ny bestämmelse enligt vilken den betalda posten betraktas som kostnadsersättning och inte som lön, ifall arten av den post som arbetsgivaren betalar är oklar,
  • utvidgning av tillämpliga kollektivavtal till att gälla interna överföringar inom underleverantörs- och företagsgrupper,
  • tillämpningen av de krav som gäller för inkvarteringsförhållanden på lika villkor som för nationella arbetstagare,
  • ytterligare anställningsvillkor som tillämpas vid långa utstationeringssituationer som varar minst 12 månader,
  • arbetstagarens skyldighet att ersätta sådana rese-, logi- och måltidskostnader för en utstationerad arbetstagare under utstationeringen som motsvarar de kostnader som en sedvanlig arbetsplats i Finland skulle orsaka.

Det finns också en skyddsbestämmelse för rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av utstationering till Finland. Den tillämpas i situationer där en utstationerad person inte får skydd med stöd av lagstiftningen, praxisen eller arbetsavtalet i ursprungslandet eller där skyddet väsentligen underskrider den nivå som bör anses sedvanligt och rimligt för motsvarande arbete i Finland. Den nya skyddsbestämmelse samordnar nivån i hemlandet, nivån i arbetsavtalet och nivån i stationeringslandet.

Ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare (tyosuojelu.fi)

Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över att lagen om utstationering av arbetstagare iakttas. Både jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att jämställdhetslagen iakttas.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger arbetsgivare och arbetstagare råd i frågor som gäller lagstiftningen om anställningsförhållanden och allmänt bindande kollektivavtal.

Den kontaktmyndighet för utstationerade arbetstagare som förutsätts enligt direktiv 96/71/EG om utstationerade arbetstagare är i Finland ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, e-post: postedworkersfin(at)avi.fi.

Pågående lagstiftningsprojekt

Genomförande av bestämmelser som gäller det sociala regelverket och marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter (kommunikationsministeriet, KM)

Ytterligare upplysningar:

Arbetslagstiftning, broschyrer

Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)gov.fi