Utstationerade arbetstagare

byggnadsarbetare

Det är fråga om utstationering av arbetstagare när en utländsk arbetsgivare utstationerar en arbetstagare i Finland för att arbeta. Arbetstagaren ska vanligtvis arbeta i någon annan stat än Finland och utstationeringen ska ske under en begränsad tid. Arbetstagare kan utstationeras i form av entreprenad, bemanningsarbete eller intern överföring inom en företagsgrupp.

På de arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas lagen om utstationering av arbetstagare oberoende av om arbetsgivaren är från ett EU-land eller ett land utanför EU. Lagen tillämpas dock inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart.

På arbetsavtalet för en arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas vissa bestämmelser i den finska lagstiftningen till de delar dessa ur arbetstagarens synvinkel är förmånligare än de anställningsvillkor som i övrigt är tillämpliga.

På utstationerade arbetstagare tillämpas bestämmelserna i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och lagen om unga arbetstagare som sådana. Bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas delvis.  Dessutom ska i anställningsförhållandena för utstationerade arbetstagare iakttas bestämmelserna om arbetstid, semester och säkerhet i arbetet i allmänt bindande kollektivavtal.

Information om utstationerade arbetstagares sociala trygghet fås hos social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen utfärdar E 101-intyg för utstationerande arbetstagare och avgör vilken lagstiftning om social trygghet som tillämpas. Information om beskattningen av utstationerade arbetstagare fås hos Skatteförvaltningen.

Lagändringar den 1 maj 2024

Lagen ändrades med anledning av de överträdelseförfaranden som Europeiska kommissionen inlett mot Finland. Överträdelserna gäller det nationella genomförandet av direktivet om utstationering av arbetstagare och direktivet om mobilitetspaketet för vägtransporter. Syftet med ändringarna är att de bättre ska motsvara kraven i dessa direktiv.   

 • Dessutom togs en bestämmelse om förbud mot repressalier och en skadeståndsskyldighet som påföljd för brott mot förbudet in i lagen för att skydda utstationerade arbetstagare. Det utstationerande företaget får inte utsätta en utstationerad arbetstagare för negativa följder som repressalier eller annars behandla arbetstagaren på ett ofördelaktigt sätt på grund av att denne har inlett ett rättsligt eller administrativt förfarande eller kontaktat myndigheten i syfte att tillgodose sina rättigheter enligt denna lag. Detta syftar till att trygga en utstationerad arbetstagares rätt att få sina rättigheter enligt lagen om utstationering av arbetstagare tillgodosedda vid myndigheter och genom domstolsförfaranden utan rädsla för repressalier.  
 • Skyldigheten för ett utstationerande företag att anmäla om utstationering av arbetstagare till byggherren och huvudentreprenören samt skyldigheten för beställaren att på begäran av arbetarskyddsmyndigheten sörja för att avtalsparten kan nås och försummelseavgiften som hänför sig till denna skyldighet har slopats.  
 • Behörighetsvillkoren för företrädare för utstationerande företag har preciserats. Företrädarens uppgift i fråga om kontakterna har förtydligats så att det i lagen konstateras att företrädaren är kontaktperson mellan det utstationerande företaget och myndigheterna.
 • De uppgifter som en anmälan om utstationering ska innehålla har preciserats i fråga om det utstationerande företagets ansvariga personer, vilka bestäms i enlighet med lagstiftningen i det utstationerande företaget. De ansvariga personer som ska anmälas ska vara utsedda men de behöver dock inte vara i företagets etableringsstat.

Genom ändringarna har också förutsättningarna för tillsyn över utstationerade förare inom vägtransporten förbättrats genom preciseringar av skyldigheten att en viss tid bevara de handlingar som krävs och rätten för arbetarskyddsmyndigheten att begära översättningar.

Lagändringar den 1 februari 2022 (EU:s rörlighetspaket för vägtrafiken) 

Utstationerade förare i vägtrafik blev likställda med utstationerade arbetstagare inom andra branscher i fråga om anställningsvillkoren.  De bestämmelser som gäller lön, arbetsgivarens ansvar för rese- och inkvarteringskostnader, kraven på inkvarteringens standard och anmälan om utstationering blev tillämpliga. 

Lagen tillämpas inte på följande vägtransporter: 

 • bilaterala gods- eller persontransporter
 • passering genom en medlemsstat utan att gods lastas eller lossas och utan att passagerare tas upp eller släpps av
 • bilaterala kombinerade godstransporter enligt de begränsningar som anges i lag. 

Vid transporter som utförs som underentreprenad tillämpas i fortsättningen särskilda administrativa krav och åtgärder som stöder tillsynen i enlighet med de enhetliga krav som införts på EU-nivå. Samtidigt slopas kravet att utse en företrädare. Särskilda skyldigheter är följande:  

-    Arbetsgivaren (trafikidkaren) ska via EU:s elektroniska IMI-system göra en anmälan om utstationering av arbetstagare i EU:s portal Road Transport - Posting Declaration 

-    Ovannämnda anmälan ska innehållanumret på det gemenskapstillstånd som beviljats trafikidkaren

 • kontaktuppgifter till trafikidkarens behöriga trafikansvariga eller en annan kontaktperson i etableringsmedlemsstaten vars uppgift är att besvara myndighetsförfrågningar samt ta emot handlingar eller delgivningar
 • personuppgifter som behövs för att specificera föraren, förarens personbeteckning, bostadsadress och körkortsnummer
 • startdatum för förarens arbetsavtal och uppgift om vilken lag som är tillämplig på avtalet
 • utstationeringens planerade startdatum och slutdatum
 • information om registreringstecknen för de motorfordon som används
 • uppgift om huruvida tjänsten utgör godstransport, persontransport, internationell transport eller cabotagetransport.

-    Föraren ska med tanke på vägkontroller ha

 • en kopia av anmälan om utstationering 
 • bevis på att transporten äger rum i Finland 
 • uppgifter som registrerats i färdskrivaren. 

-    Trafikidkaren är skyldig att i efterhand till arbetarskyddsmyndigheten lämna

 • arbetstidsbokföring över det arbete som föraren utfört i Finland
 • intyg över utbetald lön
 • uppgifter om de anställningsvillkor som tillämpas på anställningsförhållandet
 • uppgifter om transporttjänsten
 • de uppgifter som registrerats i färdskrivaren. 

Lagändringar den 1 december 2020 (ändringsdirektivet om utstationering av arbetstagare)

De ändringar gäller:

 • precisering av de lönebestämmelser som tillämpas på utstationerade arbetstagare
 • begränsning av arbetsgivarens rätt att kvitta arbetstagarens lön
 • vid lönejämförelsen en ny bestämmelse enligt vilken den betalda posten betraktas som kostnadsersättning och inte som lön, ifall arten av den post som arbetsgivaren betalar är oklar
 • utvidgning av tillämpliga kollektivavtal till att gälla interna överföringar inom underleverantörs- och företagsgrupper
 • tillämpningen av de krav som gäller för inkvarteringsförhållanden på lika villkor som för nationella arbetstagare
 • ytterligare anställningsvillkor som tillämpas vid långa utstationeringssituationer som varar minst 12 månader
 • arbetstagarens skyldighet att ersätta sådana rese-, logi- och måltidskostnader för en utstationerad arbetstagare under utstationeringen som motsvarar de kostnader som en sedvanlig arbetsplats i Finland skulle orsaka.

Det finns också en skyddsbestämmelse för rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av utstationering till Finland. Den tillämpas i situationer där en utstationerad person inte får skydd med stöd av lagstiftningen, praxisen eller arbetsavtalet i ursprungslandet eller där skyddet väsentligen underskrider den nivå som bör anses sedvanligt och rimligt för motsvarande arbete i Finland. Den nya skyddsbestämmelse samordnar nivån i hemlandet, nivån i arbetsavtalet och nivån i stationeringslandet.

Ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare 1 december 2020 (tyosuojelu.fi)

Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över att lagen om utstationering av arbetstagare iakttas. Både jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att jämställdhetslagen iakttas.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger arbetsgivare och arbetstagare råd i frågor som gäller lagstiftningen om anställningsförhållanden och allmänt bindande kollektivavtal.

Den kontaktmyndighet för utstationerade arbetstagare som förutsätts enligt direktiv 96/71/EG om utstationerade arbetstagare är i Finland ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, e-post: postedworkersfin(at)avi.fi.

Ytterligare upplysningar

Arbetslagstiftning, broschyrer

​​​​​​​Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)gov.fi, Anette Laiho, anette.laiho(at)gov.fi