Utstationerade arbetstagare

byggnadsarbetare

Det är fråga om utstationering av arbetstagare när en utländsk arbetsgivare utstationerar en arbetstagare i Finland för att arbeta. Arbetstagaren ska vanligtvis arbeta i någon annan stat än Finland och utstationeringen ska ske under en begränsad tid. Arbetstagare kan utstationeras i form av entreprenad, bemanningsarbete eller intern överföring inom en företagsgrupp.

På de arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas lagen om utstationering av arbetstagare oberoende av om arbetsgivaren är från ett EU-land eller ett land utanför EU. Lagen tillämpas dock inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart.

På arbetsavtalet för en arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas vissa bestämmelser i den finska lagstiftningen till de delar dessa ur arbetstagarens synvinkel är förmånligare än de anställningsvillkor som i övrigt är tillämpliga.

På utstationerade arbetstagare tillämpas bestämmelserna i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och lagen om unga arbetstagare som sådana. Bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas delvis.  Dessutom ska i anställningsförhållandena för utstationerade arbetstagare iakttas bestämmelserna om arbetstid, semester och säkerhet i arbetet i allmänt bindande kollektivavtal.

Information om utstationerade arbetstagares sociala trygghet fås hos social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen utfärdar E 101-intyg för utstationerande arbetstagare och avgör vilken lagstiftning om social trygghet som tillämpas. Information om beskattningen av utstationerade arbetstagare fås hos Skatteförvaltningen.

Lagändringar den 1 februari 2022 till följd av EU:s rörlighetspaket för vägtrafiken 

Utstationerade förare i vägtrafik blev likställda med utstationerade arbetstagare inom andra branscher i fråga om anställningsvillkoren.  De bestämmelser som gäller lön, arbetsgivarens ansvar för rese- och inkvarteringskostnader, kraven på inkvarteringens standard och anmälan om utstationering blev tillämpliga. 

Lagen tillämpas inte på följande vägtransporter: 

 • bilaterala gods- eller persontransporter
 • passering genom en medlemsstat utan att gods lastas eller lossas och utan att passagerare tas upp eller släpps av
 • bilaterala kombinerade godstransporter enligt de begränsningar som anges i lag. 

Vid transporter som utförs som underentreprenad tillämpas i fortsättningen särskilda administrativa krav och åtgärder som stöder tillsynen i enlighet med de enhetliga krav som införts på EU-nivå. Samtidigt slopas kravet att utse en företrädare. Särskilda skyldigheter är följande:  

-    Arbetsgivaren (trafikidkaren) ska via EU:s elektroniska IMI-system göra en anmälan om utstationering av arbetstagare i EU:s portal Road Transport - Posting Declaration 

-    Ovannämnda anmälan ska innehållanumret på det gemenskapstillstånd som beviljats trafikidkaren

 • kontaktuppgifter till trafikidkarens behöriga trafikansvariga eller en annan kontaktperson i etableringsmedlemsstaten vars uppgift är att besvara myndighetsförfrågningar samt ta emot handlingar eller delgivningar
 • personuppgifter som behövs för att specificera föraren, förarens personbeteckning, bostadsadress och körkortsnummer
 • startdatum för förarens arbetsavtal och uppgift om vilken lag som är tillämplig på avtalet
 • utstationeringens planerade startdatum och slutdatum
 • information om registreringstecknen för de motorfordon som används
 • uppgift om huruvida tjänsten utgör godstransport, persontransport, internationell transport eller cabotagetransport.

-    Föraren ska med tanke på vägkontroller ha

 • en kopia av anmälan om utstationering 
 • bevis på att transporten äger rum i Finland 
 • uppgifter som registrerats i färdskrivaren. 

-    Trafikidkaren är skyldig att i efterhand till arbetarskyddsmyndigheten lämna

 • arbetstidsbokföring över det arbete som föraren utfört i Finland
 • intyg över utbetald lön
 • uppgifter om de anställningsvillkor som tillämpas på anställningsförhållandet
 • uppgifter om transporttjänsten
 • de uppgifter som registrerats i färdskrivaren. 

Lagändringar den 1 december 2020 till följd av ändringsdirektivet om utstationering av arbetstagare

De ändringar gäller:

 • precisering av de lönebestämmelser som tillämpas på utstationerade arbetstagare
 • begränsning av arbetsgivarens rätt att kvitta arbetstagarens lön
 • vid lönejämförelsen en ny bestämmelse enligt vilken den betalda posten betraktas som kostnadsersättning och inte som lön, ifall arten av den post som arbetsgivaren betalar är oklar
 • utvidgning av tillämpliga kollektivavtal till att gälla interna överföringar inom underleverantörs- och företagsgrupper
 • tillämpningen av de krav som gäller för inkvarteringsförhållanden på lika villkor som för nationella arbetstagare
 • ytterligare anställningsvillkor som tillämpas vid långa utstationeringssituationer som varar minst 12 månader
 • arbetstagarens skyldighet att ersätta sådana rese-, logi- och måltidskostnader för en utstationerad arbetstagare under utstationeringen som motsvarar de kostnader som en sedvanlig arbetsplats i Finland skulle orsaka.

Det finns också en skyddsbestämmelse för rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av utstationering till Finland. Den tillämpas i situationer där en utstationerad person inte får skydd med stöd av lagstiftningen, praxisen eller arbetsavtalet i ursprungslandet eller där skyddet väsentligen underskrider den nivå som bör anses sedvanligt och rimligt för motsvarande arbete i Finland. Den nya skyddsbestämmelse samordnar nivån i hemlandet, nivån i arbetsavtalet och nivån i stationeringslandet.

Ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare 1 december 2020 (tyosuojelu.fi)

Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över att lagen om utstationering av arbetstagare iakttas. Både jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att jämställdhetslagen iakttas.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger arbetsgivare och arbetstagare råd i frågor som gäller lagstiftningen om anställningsförhållanden och allmänt bindande kollektivavtal.

Den kontaktmyndighet för utstationerade arbetstagare som förutsätts enligt direktiv 96/71/EG om utstationerade arbetstagare är i Finland ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, e-post: postedworkersfin(at)avi.fi.

Pågående lagstiftningsprojekt

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Arbetslagstiftning, broschyrer

Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)gov.fi