Utstationerade arbetstagare

Det är fråga om utstationering av arbetstagare när en utländsk arbetsgivare utstationerar en arbetstagare i Finland för att arbeta. Arbetstagaren ska vanligtvis arbeta i någon annan stat än Finland och utstationeringen ska ske under en begränsad tid. Arbetstagare kan utstationeras i form av entreprenad, bemanningsarbete eller intern överföring inom en företagsgrupp.

På de arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas lagen om utstationering av arbetstagare oberoende av om arbetsgivaren är från ett EU-land eller ett land utanför EU. Lagen tillämpas dock inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart.

På arbetsavtalet för en arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas vissa bestämmelser i den finska lagstiftningen till de delar dessa ur arbetstagarens synvinkel är förmånligare än de anställningsvillkor som i övrigt är tillämpliga.

På utstationerade arbetstagare tillämpas bestämmelserna i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och lagen om unga arbetstagare som sådana. Bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas delvis.  Dessutom ska i anställningsförhållandena för utstationerade arbetstagare iakttas bestämmelserna om arbetstid, semester och säkerhet i arbetet i allmänt bindande kollektivavtal.

Information om utstationerade arbetstagares sociala trygghet fås hos social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen utfärdar E 101-intyg för utstationerande arbetstagare och avgör vilken lagstiftning om social trygghet som tillämpas. Information om beskattningen av utstationerade arbetstagare fås hos Skatteförvaltningen.

Pågående lagstiftningsprojekter

Ytterligare information:

Arbetslagstiftning, broschyrer

Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)tem.fi