Utstationerade arbetstagare


Det är fråga om utstationering av arbetstagare när en utländsk arbetsgivare utstationerar en arbetstagare i Finland för att arbeta. Arbetstagaren ska vanligtvis arbeta i någon annan stat än Finland och utstationeringen ska ske under en begränsad tid. Arbetstagare kan utstationeras i form av entreprenad, bemanningsarbete eller intern överföring inom en företagsgrupp.

På de arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas lagen om utstationering av arbetstagare oberoende av om arbetsgivaren är från ett EU-land eller ett land utanför EU. Lagen tillämpas dock inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart.

På arbetsavtalet för en arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas vissa bestämmelser i den finska lagstiftningen till de delar dessa ur arbetstagarens synvinkel är förmånligare än de anställningsvillkor som i övrigt är tillämpliga.

På utstationerade arbetstagare tillämpas bestämmelserna i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och lagen om unga arbetstagare som sådana. Bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas delvis.  Dessutom ska i anställningsförhållandena för utstationerade arbetstagare iakttas bestämmelserna om arbetstid, semester och säkerhet i arbetet i allmänt bindande kollektivavtal.

Information om utstationerade arbetstagares sociala trygghet fås hos social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen utfärdar E 101-intyg för utstationerande arbetstagare och avgör vilken lagstiftning om social trygghet som tillämpas. Information om beskattningen av utstationerade arbetstagare fås hos Skatteförvaltningen.

Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över att lagen om utstationering av arbetstagare iakttas.  Både jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att jämställdhetslagen iakttas.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger arbetsgivare och arbetstagare råd i frågor som gäller lagstiftningen om anställningsförhållanden och allmänt bindande kollektivavtal.

Den kontaktmyndighet för utstationerade arbetstagare som förutsätts enligt direktiv 96/71/EG om utstationerade arbetstagare är i Finland ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, e-post: postedworkersfin(at)avi.fi.

Pågående lagstiftningsprojekter

Ytterligare upplysningar:

Arbetslagstiftning, broschyrer

Lagberedning: Päivi Kantanen, paivi.kantanen(at)tem.fi