Skip to content
Government and ministries

Ny förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökningskriterierna lindras

Arbets- och näringsministeriet
3.5.2021 14.22 | Publicerad på svenska 4.5.2021 kl. 9.55
Pressmeddelande

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (tidigare Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter) fortsätter sin verksamhet under EU:s programperiod 2021–2027. I fortsättningen kan medlemsländerna ansöka om stöd ur fonden för uppsägningssituationer på mer flexibla grunder. Dessutom sänks ansökningströskeln för antalet uppsagda.

EU-förordningen om nya ansökningskriterier trädde i kraft den 3 maj 2021. Kriterierna för ansökningskriterierna ändras retroaktivt och tillämpas från och med den 1 januari 2021. 

Villkoret om antalet personer som ska sägas upp sänks till 200 personer

EU:s medlemsländer har kunnat ansöka om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), om ett företag i landet i fråga har varit tvunget att säga upp arbetstagare av orsaker som beror på förändringar i världshandeln och den globala finansiella och ekonomiska krisen. I och med den nya förordningen blir också andra oväntade och överraskande händelser som påverkar företagens affärsverksamhet ansökningskriterier. 

I fortsättningen kan EGF-stöd sökas hos Europeiska kommissionen i situationer där över 200 personer på en gång sägs upp från ett företag eller samma bransch eller om uppsägningar i en liten arbetsmarknadsregion har en allvarlig inverkan på sysselsättningen och ekonomin. Gränsen för dem som sagts upp var tidigare 500 personer.

Det har ansetts nödvändigt med lindringar av ansökningsvillkoren, eftersom alla medlemsländer inte kunde utnyttja fonden effektivt under den tidigare programperioden. 

Utöver dessa tillämpas på fonden också andra ansökningskriterier, såsom kriterier som hänför sig till företagens näringsgrensindelning, uppsägningsperiod och regionala avgränsning. Dessa ansökningskriterier förblev i huvudsak oförändrade i den nya förordningen.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter stöder arbetskraftspolitiska åtgärder i uppsägningssituationer

Ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljas stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder vid stora strukturella förändringar, såsom träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och startpeng. Med fondens medel kan företagsverksamheten inte stödjas, utan endast åtgärder som syftar till att sysselsätta de uppsagda.

EU:s medfinansiering utgör 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent av det stöd som fås från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Arbets- och näringsministeriet är den nationella förvaltningsmyndigheten för fonden. Ministeriet följer noga uppsägningssituationer i olika regioner, utreder i förväg tillsammans med Europeiska kommissionen om kriterierna enligt EGF-förordningen uppfylls samt bereder och skickar nationella ansökningar. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna ansvarar för verkställigheten av ansökningarna.

Finland har använt sig av EGF-stödet i bred utsträckning 

Under de tio år som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har existerat har Finland använt sig av sammanlagt cirka 40 miljoner euro för projekt stödda av fonden. I summan ingår både den nationella finansieringsandelen och EU:s finansieringsandel. Finland har använt sig av fonden i synnerhet i samband med stora uppsägningar inom IKT-branschen. Under 2015–2016 ansökte Finland om mer stöd från fonden än någon annan av EU:s medlemsstater. Den senaste ansökan som inlämnades till globaliseringsfonden den 30 december 2020 hänför sig till uppsägningar av personer från Finnair och företag som är kopplade till Finnair.

Ytterligare information: 
Erja Nikula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7058
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7982

Back to top