Skip to content

Den rättsliga grunden för EU:s regional- och strukturpolitik för programperioden 2021–2027 är klar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.52 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 18.00
Pressmeddelande

Programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds den 1 november 2011. I oktober har statsrådet utfärdat de sista förordningarna som gäller programperioden och lagstiftningshelheten är nu färdig.

Den rättsliga grunden består av tre lagar och fyra förordningar som innehåller bestämmelser om bland annat myndigheter och andra aktörer som deltar i verkställandet av programperioden samt om projekt som finansieras med medel ur fonderna för regional- och strukturpolitik. 

Genomförandelagen och genomförandeförordningen utgör ryggraden i regionutvecklingssystemet

I lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021, genomförandelagen) finns bestämmelser om systemet för planering av regionutvecklingen med dess aktörer, om myndigheternas uppgifter och befogenheter. Lagen innehåller också nationella bestämmelser om genomförandet av programmen inom målet om europeiskt territoriellt samarbete, dvs. Interreg-programmen. Lagen trädde i kraft den 1 september 2021.

Lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021, genomförandelagen) 

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (genomförandeförordningen) preciserar genomförandelagens bestämmelser om genomförandet och samordningen av den nationella regionalpolitiken och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Förordningen trädde i kraft den 1 september 2021.

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (genomförandeförordningen)

Finansieringslagen samt förordningarna om stödberättigande och finansiering kompletterar EU:s lagstiftning om de regional- och strukturpolitiska fonderna

Lagen om finansiering av regionutveckling och av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska projekt (757/2021, finansieringslagen) preciserar och kompletterar den nationella tillämpningen av regleringshelheten för fonderna under den kommande programperioden 2021–2027. Lagen tillämpas förutom på projekt under programperioden också på beviljande och utbetalning av medel för nationell regionutveckling och av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna. Lagen trädde i kraft den 1 september 2021.

Lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021, finansieringslagen)

I Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (förordningen om stödberättigande kostnader) finns nationella bestämmelser om ersättningsgrunderna för kostnader för projekt som finansieras under programperioden, tillgängliga kostnadsmodeller, de allmänna förutsättningarna för stödberättigande kostnader, godtagbara kostnader och centrala förfaranden i samband med dem.

Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (förordningen om stödberättigande kostnader)

I Statsrådets förordning om finansiering av regionutvecklingsprojekt och av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska projekt (finansieringsförordningen) finns bestämmelser om stödets användningsändamål, ansökan om stöd, beslutsfattande, utbetalning av stöd och situationer och förfaranden vid förändringar i projektet.

Statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (finansieringsförordningen)

Förordningarna om stödberättigande och finansiering trädde i kraft den 15 oktober 2021.

Understöden enligt lagen och förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet riktas i synnerhet till tillväxt och utveckling i små och medelstora företag

Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet åren 2021–2028 (758/2021, lagen om företagsstöd) gäller två understöd som NTM-centralerna beviljar för utvecklande av företagsverksamhet, och dessa understöd är understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö. Understödsprogrammen används för att genomföra EU:s regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027 samt för understöd som finansieras nationellt. Lagen träder i kraft den 1 november 2021.

Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021, lagen om företagsstöd)

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 innehåller närmare bestämmelser om bland annat maximibeloppen för understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö, användningsändamålen för understödet, de kostnadsmodeller som ska användas vid beviljandet av understödet samt Europeiska unionens regler om statligt stöd som ska tillämpas när understödet beviljas. 

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

Förordningen träder i kraft den 1 november 2021.

Mer information: 
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, ANM, tfn 029 506 4937
Anne Juutilainen, regeringssekreterare, ANM, tfn 029 506 4929
Emmi Äijälä, regeringssekreterare (lagen och förordningen om företagsstöd), ANM, tfn 029 504 7216
Sirpa Hautala, konsultativ tjänsteman, (lagen och förordningen om företagsstöd), ANM, tfn 029 506 3684
 

Back to top