Hoppa till innehåll
Media

Den nya lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet träder i kraft i november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 13.53
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning enligt vilken lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 träder i kraft den 1 november 2021. De understödsprogram som det föreskrivs om i lagen används för genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027 samt för understöd som finansieras nationellt.

Republikens president stadfäste lagen den 13 augusti 2021. I förordningen föreskrivs endast om tidpunkten för lagens ikraftträdande. Lagen träder i kraft samtidigt som den nya programperioden 2021–2027 för regional- och strukturpolitiken börjar i Finland.

Två understödsformer: understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön

Lagen gäller två understöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar för utvecklande av företagsverksamhet, nämligen understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företags verksamhetsmiljö. 

Understöd för utvecklande av företag beviljas för innovativa utvecklingsåtgärder och investeringar som hänför sig till tillväxt eller internationalisering. Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön kan beviljas icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som genomförs i syfte att förbättra företagets verksamhetsmiljö eller förutsättningarna för utvecklande av företagsverksamheten.

Understöden ska finansieras med anslagen i statsbudgeten och medel ur Europeiska unionens fonder, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden och fonden för en rättvis omställning. Vid beviljandet av understöd beaktas både EU:s och Finlands mål för regional- och strukturpolitiken samt konkurrensaspekter. Prioriteringarna under programperioden 2021–2027 är främjandet av koldioxidneutralitet, energi- och materialeffektivitet samt digitalisering.

Ändringar i branschavgränsningen och förutsättningarna för beviljandet i fråga om understödet för utvecklande av företag

Huvuddragen i regleringen förblir oförändrade. Branschavgränsningen för understödet för utvecklande av företag föreslås bli ändrad så att endast primärproduktionen inom fisk-, jord- och skogsbruket utesluts från utvecklingsunderstödet. Exempelvis företag som betjänar skogsbruket ska inte längre uteslutas, och understödet ska även kunna beviljas för fiskförädling.

Beaktandet av miljöaspekter har fogats till förutsättningarna för beviljande av utvecklingsunderstödet. En av de faktorer som talar för beviljande av understöd ska till exempel vara att projektet främjar målen för det regional- och strukturpolitiska programmet, såsom koldioxidsnålhet eller energi- och materialeffektivitet eller att projektet har andra positiva miljöeffekter.


Ytterligare information:
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7216
Mikko Ojala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3506

Tillbaka till toppen