Valtioneuvoston asetus TEM/2021/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Anne Juutilainen, p. +35 8295064929

Asia

Syyskuun alusta 2021 voimaan tulleen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021, rahoituslaki) 17 §:n nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista ja säännöksiä kustannusmalleista. Mainitussa pykälässä säädetään tuen määrästä ja hyväksyttävistä kustannuksista. Ehdotetussa asetuksessa annettaisiin kansalliset säännökset Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista ohjelmakaudella 2021─2027 rahoitettavien hankkeiden kustannusten korvausperusteista, käytettävissä olevista kustannusmalleista, kustannusten tukikelpoisuuden yleisistä edellytyksistä, hyväksyttävistä kustannuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä menettelyistä. Asetuksella tehtäisiin eräitä muutoksia ja tarkennuksia ohjelmakauden 2014─2020 kustannusten tukikelpoisuutta koskevaan sääntelyyn nähden. Muutokset johtuvat pääosin Euroopan unionin tason säädösten muutoksista ja kehityksestä sekä ohjelmakauden 2014─2020 kansallisen toimeenpanon yhteydessä esille tulleista muutos- ja tarkennustarpeista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.10.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (RV)

Vaikutukset

Asetusehdotuksella ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tehokas ja täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää, että ohjelman varoista rahoitettavissa hankkeissa noudatettaisiin yhdenmukaisia tukikelpoisuutta koskevia säännöksiä. Annettavien säännösten tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä tuen saajien että toimivaltaisten viranomaisten menettelyitä. Asetusehdotuksen keskeisenä muutoksena on yksinkertaistettujen kustannusmallien käytön merkittävä laajentaminen Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti. Yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla tarkoitettaisiin yksikkökustannuksia, kertakorvausta ja prosenttimääräistä korvausta (flat rate). Kustannusmallit tukevat hankkeiden seurannan painopisteiden siirtymistä enemmän aidon muutoksen aikaansaamiseen sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tukemiseen hankkeesta aiheutuvien tosiasiallisten kustannusten tarkastelun sijaan. Yksinkertaistettujen kustannusmallien käytön laajentaminen lisää kustannustehokkuutta hankehallinnossa ja vähentää sekä tuen saajien että toimivaltaisten viranomaisten hallinnollista taakkaa, erityisesti tuen maksamista, varmennuksia ja tarkastuksia koskevissa prosesseissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen