Valtioneuvoston asetus TEM/2021/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Asetus annetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain (758/2021) nojalla. Ehdotettu asetus sisältäisi tarkemmat säännökset muun muassa yrityksen kehittämisavustuksen ja toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismääristä, avustuksen käyttökohteista, avustuksen myöntämisessä käytettävistä kustannusmalleista sekä avustusta myönnettäessä sovellettavista Euroopan unionin valtiontukisäännöistä. Kustannusmalleja koskevat säännökset uudistuisivat nykyisestä ja niitä koskeva sääntely yhdenmukaistettaisiin kustannusmalleista Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (866/2021) säädetyn kanssa. Avustuksen käyttökohteita koskevassa säännösehdotuksessa on huomioitu Euroopan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ja ehdotetun Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Osaava ja uudistuva Suomi 2021–2027 tavoitteet ja vaatimukset.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (RV)

Vaikutukset

VAIKUTUKSET YRITYKSIIN JA VIRANOMAISIIN Ehdotetun asetuksen mukaisten yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttöönoton arvioidaan keventävän yrityksille ja viranomaisille erityisesti avustuksen maksatusvaiheessa aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtionavustuksessa yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetussa laissa ja ehdotetussa asetuksessa tarkoitetut avustukset myönnetään valtion talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Merkittävä osa avustuksista osarahoitetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021–2027 varoista. Avustukset myönnetään momenttien 32.30.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen) ja 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) varoista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen