Valtioneuvoston asetus TEM/2021/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Anne Juutilainen, p. +35 8295064929

Asia

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annettua lakia (757/2021, rahoituslaki) tarkempia säännöksiä. Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on selkeyttää erityisesti tuen käyttökohteita, tuen hakemista, päätöksentekoa, tuen maksamista ja hankkeen muutostilanteita koskevia säännöksiä ja menettelyjä. Lakia tarkentavia säännöksiä sovellettaisiin kansallisista alueiden kehittämisen varoista ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista myönnettäviin tukiin sekä kansallisen vastinrahoituksen myöntämiseen Interreg-ohjelmissa ja Interreg-ulkorajaohjelmissa. Ehdotettujen säännösten avulla voidaan vähentää tulkintaeroja tukimenettelyssä ja näin yhtenäistää käytäntöjä. Yhdenmukaiset käytännöt tehostavat tuen käyttöä ja ovat tärkeitä tuen saajien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Menettelyä koskevien tarkentavien säännösten lisäksi asetuksessa säädettäisiin lakia tarkempia säännöksiä kustannusten tukikelpoisuudesta kansallisista alueiden kehittämisen varoista rahoitettavissa hankkeissa. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettaviin hankkeisiin sovelletaan tämän asetuksen lisäksi Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettavaa valtioneuvoston asetusta (ns. tukikelpoisuusasetus), joka on käsittelyssä samassa valtioneuvoston istunnossa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.10.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (RV)

Vaikutukset

Asetusehdotuksella ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Asetuksella on tarkoitus yhdenmukaistaa toimintatapoja rahoituslain mukaisia tukia myöntävissä viranomaisissa. Yhdenmukaiset menettelyt vähentävät hanketoimijoiden ja viranomaisten hallinnollisia kustannuksia. Kansallisten alueiden kehittämisen varojen osalta otettaisiin laajasti käyttöön yhdenmukaiset säännökset Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden kustannusmalleista ja kustannusten tukikelpoisuudesta viittauksin niitä koskevaan tukikelpoisuusasetukseen ja sääntelyä täsmennettäisiin siten voimassa olevaan sääntelyyn nähden. Myös Interreg-ohjelmia ja Interreg-ulkorajaohjelmia koskevien säännösten osalta sääntely tarkentuisi voimassa olevaan nähden. Mainituilla täsmennyksillä varmistettaisiin tuen saajan näkökulmasta ennakoitava ja yhdenmukainen toiminta viranomaisissa sekä tehostetaan varojen käyttöä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen