Skip to content

Ändringar vid årsskiftet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 10.22 | Publicerad på svenska 21.12.2020 kl. 13.58
Pressmeddelande

Vi har gjort en sammanställning av de ändringar som sker vid  årsskiftet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Mer information om alla ändringar finns under länkarna i pressmeddelandet.

De temporära ändringar som gjorts i arbetslagstiftningen på grund av coronaepidemin upphör

Varseltiden före en permittering förkortades på grund av coronavirusepidemin temporärt till fem dagar. Från och med den 1 januari 2021 är tiden åter 14 dagar.

Tiden för samarbetsförhandlingar som gäller permittering förkortades temporärt till fem dagar. Vid årsskiftet ändras tiden till sex veckor eller 14 dagar.

På grund av coronavirusepidemin förlängdes tiden för skyldigheten att återanställa en arbetstagare till nio månader, om arbetstagaren har sagts upp under giltighetstiden för de temporära bestämmelserna. Tiden för återanställningsskyldigheten är från och med den 1 januari 2021 fyra eller sex månader.

Arbetsgivare har på grund av coronavirusepidemin haft rätt att permittera en arbetstagare i visstidsanställning på samma villkor som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare. Ändringen gäller till och med den 31 december 2020.

Arbetsgivaren ha fått häva arbetsavtalet på basis av prövotid även på basis av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker enligt arbetsavtalslagen. Ändringen gäller till och med den 31 december 2020.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 23.6.2020: En fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden under coronakrisen

Frågor och svar om coronaviruset och arbetslivet

De temporära ändringarna som gäller arbetslöshetsförmånerna för permitterade och företagare fortsätter att gälla

Regeringen föreslår att vissa av de lagändringar som rör arbetslöshetsförmånerna för permitterade och företagare samt arbets- och näringsbyråernas verksamhet ska fortsätta att gälla. Syftet med de temporära ändringarna är att trygga företagarnas och den permitterade personalens utkomst samt att underlätta behandlingen av utkomstskyddsärenden när coronaviruspandemin fortsätter.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 19.11.2020: De temporära ändringarna som gäller arbetslöshetsförmånerna för permitterade och företagare fortsätter att gälla

Temporära ändringar i den arbetskraftspolitiska utbildningen – arbets- och näringsbyråerna kan erbjuda även studier som leder till högskoleexamen

Republikens president har den 17 december 2020 stadfäst en lagändring enligt vilken närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna kan anskaffa eller erbjuda studier som leder till högskoleexamen som arbetskraftspolitisk utbildning under vissa förutsättningar perioden 1.1.2021–30.6.2022. Syftet är att främja sysselsättning och trygga tillgången på kompetent arbetskraft särskilt i växande branscher och samtidigt beakta de förändringar på arbetsmarknaden som coronapandemin ger upphov till.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av juni 2022. De studier som avses i lagändringen ska inledas senast den 30 juni 2022 och avslutas senast den 30 juni 2024.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 29.10.2020: Regeringen föreslår temporära ändringar i den arbetskraftspolitiska utbildningen – arbets- och näringsbyråerna ska även kunna erbjuda studier som leder till högskoleexamen

Kommunförsöken med sysselsättning inleds i mars 2021

Kommunförsöken med sysselsättning inleds den 1 mars 2021 och upphör den 30 juni 2023. Försökskommunerna ansvarar delvis för tillhandahållandet av arbets- och näringstjänster (TE-tjänster) inom sitt område. I försöken eftersträvas en starkare verkningsfullhet genom att statens och kommunernas resurser, kompetens och tjänster samordnas. I sysselsättningsförsöken deltar 25 kommunförsöksområden och 118 kommuner eller städer.

Republikens president stadfäste den 30 december 2020 lagen som gäller kommunförsök med sysselsättning.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.12.2020: I kommunförsöken med sysselsättning kombineras statens och kommunernas resurser för att främja sysselsättningen – försöken inleds i mars 2021

Webbplats med information om kommunförsöken

De maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal har justerats

Statsrådet utfärdade den 10 december 2020 en förordning genom vilken de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal justeras så att de motsvarar förändringen i penningvärdet. Beloppen för plikt ska enligt lagen om kollektivavtal  justeras vart tredje år genom förordning av statsrådet.

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagändring för att säkerställa att de anslag som används till lönesubvention och startpeng räcker till 

Enligt en temporär bestämmelse som gäller till utgången av 2020 kan anslagen för arbetslöshetsförmåner användas till finansiering av lönesubvention, startpeng för arbetslösa och sysselsättning inom statsförvaltningen. Riksdagen godkände i november en lag genom vilken bestämmelsen ändras så att den gäller tills vidare.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2021. 

Lagändring för att säkerställa att de anslag som används till lönesubvention och startpeng räcker till (på finska)

Förlängningen av maximitiden för startpeng tillämpas inte på företagare som inleder sin verksamhet under 2021

Enligt den temporära lagändring som gäller förlängning av maximitiden för startpeng tillämpas möjligheten till förlängd startpeng på företagare som inleder sin verksamhet med startpeng senast den 31 december 2020. Lagen är i kraft till det 31 december 2021 vilket innebär att ovan nämnda företagare kan beviljas en förlängning på sex månader ännu under nästa år, om det finns grundad anledning till detta på grund av coronavirusepidemin. Företagare som inleder sin verksamhet under 2021 har inte möjlighet till en förlängd startpengsperiod. Maximitiden för startpeng är normalt 12 månader.

Den temporära ändringen av förordningen om utbetalning av startpeng upphör den 31 december 2020. Från början av året betalas startpeng normalt endast för de dagar då personen arbetar i sitt företag.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 23.6.2020: Förlängningen av maximitiden för startpeng fortsätts

Bestämmelser som tryggar arbetstagarens ställning i samband med sjöröveri eller väpnade rån på fartyg träder i kraft 26.12.2020

Till koden i Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss har fogats bestämmelser i fall där en sjöman tas till fånga till följd av sjöröveri eller väpnat rån som riktar sig mot ett fartyg. Genom bestämmelserna säkerställs kontinuiteten i sjömännens arbetsavtal och löneutbetalning.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 3.12.2020: Bestämmelser som tryggar arbetstagarens ställning i samband med sjöröveri eller väpnade rån på fartyg träder i kraft 26.12.2020

Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras

Den 5 november 2020 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av konkurrenslagen. Ändringarna baserar sig i huvudsak på ett direktiv som effektiviserar och harmoniserar efterlevnadskontrollen av EU:s konkurrensregler inom unionens område. Genomförandet av direktivet utvidgar Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter.

Regeringen föreslår att lagen träder i kraft den 4 februari 2021 på det sätt som direktivet förutsätter.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 5.11.2020: Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras

Grundande av ett bolag som koncentrerar sig på internationell verksamhet vid Geologiska forskningscentralen

Regeringen föreslår att Geologiska forskningscentralen ska kunna förvalta en del av sina experttjänster i anslutning till internationella verksamhet via ett separat bolag som grundas vid centralen. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 5 november 2020.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 5.11.2020: Grundande av ett bolag som koncentrerar sig på internationell verksamhet vid Geologiska forskningscentralen (på finska)

Nya marknadskontrolluppgifter för Säkerhets- och kemikalieverket

Regeringen föreslår att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ändras. Propositionen gäller genomförandet av EU:s nya marknadskontrollförordning och det nationella genomförandet av förordningen om ömsesidigt erkännande.

Förordningen trädde i kraft i juli 2019 och börjar i huvudsak tillämpas i juli 2021, men delvis redan den 1 januari 2021.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 5.10.2020: Nya marknadskontrolluppgifter för Säkerhets- och kemikalieverket

Den uppdaterade lagen om hållbarhetskriterier för biomassa som används vid energiproduktion träder i kraft vid årsskiftet

Syftet med lagändringen är att säkerställa att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används i Finland har producerats på ett hållbart sätt och att de kan beaktas i EU-målen för förnybar energi och i skyldigheten avseende andelen förnybar energi inom transportsektorn Det utvidgade tillämpningsområdet innebär att antalet föremål för regleringen stiger från nuvarande 15 till cirka 150 verksamhetsutövare efter att lagen trätt i kraft.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 10.12.2020: Den uppdaterade lagen om hållbarhetskriterier för biomassa som används i energiproduktion träder träder i kraft vid årsskiftet

Lagförslaget förbättrar kärnanläggningarnas skyddsarrangemang inför nya hot

Genom ändringarna av kärnenergilagen och säkerhetsutredningslagen bereder man sig inför nya säkerhetshot mot kärnanläggningar, såsom användningen av obemannade luftfartyg. Lagstiftningen utvecklas också så att den bättre motsvarar kraven som ställs i grundlagen i fråga om befogenheter och användning av maktmedel för kärnanläggningars säkerhetspersonal. Lagarna trädde i kraft den 21 december 2020.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 10.12.2020: Lagförslaget förbättrar kärnanläggningarnas skyddsarrangemang inför nya hot

Lägenhetsspecifik fakturering för vatten enligt den faktiska förbrukningen

I nya flerbostadshus installeras i fortsättningen fjärravläsbara lägenhetsspecifika mätare för mätning av förbrukningen av både varmt och kallt vatten, och faktureringen för vatten baserar sig på den faktiska uppmätta förbrukningen. Efter den 23 november 2020 gäller kraven nya byggnader som det söks bygglov för. Befintliga husbolag övergår till fakturering enligt förbrukning i takt med att lämpliga fjärravläsbara vattenmätare installeras i dem i samband med stambyte.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 12.11.2020: Lägenhetsspecifik fakturering för vatten enligt den faktiska förbrukningen – fjärravläsbara vattenmätare i gamla husbolag i anslutning till stambyte

Energisammanslutningar ska göra det lättare att dela egenproducerad el med grannarna

I förordningen om utredning och mätning av elleveranser införs bestämmelser om lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder samt om vilka uppgifter de har.

Förordningen innehåller i fortsättningen också bestämmelser om krediteringsberäkning, det vill säga hur gemensamt producerad el fördelas, och om nettoberäkning av den el som ett eldriftsställe förbrukar respektive producerar. Båda dessa beräkningar utförs i samband med utredningen av elleveranserna.

Systemet med krediteringsberäkningar gör det möjligt att använda distributionsnätsinnehavarens mätapparatur för att fördela producerad eller lagrad el till de driftsställen som hör till en energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder. Förutsättningen är att fördelningen sker inom samma fastighet eller fastighetsgrupp.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 22.12.2020: Energisammanslutningar ska göra det lättare att dela egenproducerad el med grannarna

De temporära ändringarna i understödet för utvecklande av företag fortsätter till den 30 juni 2021

Statsrådet har genom sin förordning av den 30 december 2020 förlängt giltighetstiden för de temporära ändringarna i förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet som utfärdades i höstas. Förordningen gäller understöd för utvecklande av företag som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. De temporära ändringarna gör det möjligt att bevilja understöd för utvecklande av företag till ett maximibelopp av 800 000 euro som ett temporärt statligt stöd samt att bevilja understöd för små företag som hade svårigheter före den 1 januari 2020.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.12.2020: De temporära ändringarna i understödet för utvecklande av företag fortsätter till den 30 juni 2021

Det regionala transportstödet fortsätter åren 2020–2022

Statsrådet utfärdade den 30 december en förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022. Innehållsmässigt förblir transportstödet i huvudsak oförändrat, om man jämför med den tidigare förordningen om transportstöd för 2018 och 2019.  Syftet med transportstödet är att sänka de extra kostnader som långa transportsträckor orsakar när det gäller företag i glest bebodda områden och därmed förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet i dessa områden.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.12.2020: Det regionala transportstödet fortsätter åren 2020–2022

Närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021

Statsrådet utfärdade den 30 december en förordning om närings-, trafik - och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer för 2021. I förordningen fastställs vilka prestationer som är avgiftsbelagda samt för vilka prestationer avgift tas ut enligt självkostnadsvärdet eller till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet och vilka prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till den 31 december 2021.

Arbets- och näringsministeriets nyhet 30.12.2020: Närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021

Den administrativa bördan för små förplägnadsföretag lättas vid upprättandet av bokslut

Restaurangerna stängdes för kunderna 4 april–31 maj 2020 för att förhindra att coronaviruset sprids. När riksdagen godkände begränsningarna förutsatte den kompensation för skäliga kostnader och åtgärder för att lindra konsekvenserna. Lagen gällande stöd och gottgörelse till förplägnadsföretag trädde i kraft den 5 juni 2020. I den har gjorts en ändring som träder i kraft den 1 januari 2021.

Ändringen minskar småföretagens administrativa börda och kostnader i och med att bokslutsförpliktelserna i fråga om gottgörelsen förenklas. Bakgrunden till detta är den lindring av reglerna om statligt stöd som Europeiska kommissionen har gjort.

Ändringen förutsätter inga särskilda åtgärder av förplägnadsföretagen. Det räcker att det av bokslutet framgår att förplägnadsföretaget hör till de småföretag som avses i lagändringen.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 26.11.2020: Den administrativa bördan för små förplägnadsföretag lättas vid upprättandet av bokslut

Lag om konfliktmineraler gör leveranskedjorna mer transparenta och främjar ansvarsfull anskaffning

Konfliktmineraler är tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden. Det finns områden där inkomsterna från dessa mineraler används till exempel i våldsamma konflikter eller människorättskränkningar.

I och med lagen börjar Finlands system för konfliktmineraler överensstämma med EU:s regelverk. Som ett sätt att minska problemen har det inrättats ett system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i Europeiska unionen. Det fastställer skyldigheter för importörer som importerar konfliktmineraler. Systemet innebär nya skyldigheter för företag som importerar mineraler.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.12.2020: Lag om konfliktmineraler gör leveranskedjorna mer transparenta och främjar ansvarsfull anskaffning

Förordningen om understöd för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt

Genom en statsrådsförordning bestäms det om understöd till företag för främjande av cirkulär ekonomi och grön tillväxt. Det centrala målet i en cirkulär ekonomi är att hålla produkter, material och deras värde kvar i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt.

Understöd kan beviljas för sådana investeringsprojekt inom företag som i fråga om miljöskyddet går utöver Europeiska unionens normer eller som höjer nivån på miljöskyddet vid avsaknad av EU-normer. Dessutom kan understöd enligt förordningen beviljas för investeringsprojekt som gäller återvinning och återanvändning av avfall.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.12.2020: Förordningen om understöd för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt

Pressmeddelandet har uppdaterats den 31 december 2020.

Undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa

Pressmeddelande: Vad bör arbetslösa beakta vid årsskiftet?

Pressmeddelandet har uppdaterats 31 december 2020

Back to top