Hoppa till innehåll

Den administrativa bördan för små förplägnadsföretag lättas vid upprättandet av bokslut

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 13.38 | Publicerad på svenska 30.11.2020 kl. 16.23
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ändring av lagen om stöd och gottgörelse till förplägnadsföretag. Ändringen minskar småföretagens administrativa börda och kostnader i och med att bokslutsförpliktelserna i fråga om gottgörelsen förenklas. Bakgrunden till detta är den lindring av reglerna om statligt stöd som Europeiska kommissionen har gjort.

Ett småföretag ska inte längre vara skyldigt att göra upp en sådan särskild bokslutskalkyl över resultaten under stängningsperioden och jämförelseperioden som förutsätts i den gällande lagen. På så sätt undviker småföretagen merkostnaderna för utarbetandet och revisionen av kalkylerna i fråga.

Ändringen förutsätter inga särskilda åtgärder av förplägnadsföretagen. Det räcker att det av bokslutet framgår att förplägnadsföretaget hör till de småföretag som avses i lagändringen. Lagändringen gäller också små förplägnadsföretag som redan beviljats gottgörelse, och därmed kan även de utnyttja lättnaden vid upprättandet av bokslutet.

Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 26 november 2020. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Den administrativa bördan och kostnaderna har berott på EU:s regler om statligt stöd

Restaurangerna stängdes för kunderna 4 april–31 maj 2020 för att förhindra att coronaviruset sprids. När riksdagen godkände begränsningarna förutsatte den kompensation för skäliga kostnader och åtgärder för att lindra konsekvenserna. Lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag trädde i kraft den 5 juni 2020.

En förutsättning för lagens ikraftträdande var att Europeiska kommissionen godkände den stödmodell som ingår i den med stöd av EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen förutsatte att det säkerställs att den gottgörelse som beviljas ett förplägnadsföretag är högst lika stor som det belopp med vilket den förlust som företaget uppbär under tiden för stängningen överstiger resultatet för jämförelseperioden. På grund av detta krav skulle också små företag ha varit tvungna att ta med särskilda resultaträkningar för stängnings- och jämförelseperioden i sina bokslut. Upprättandet av sådana kalkyler kräver exceptionellt beräkningstekniskt arbete, vilket innebär att de merkostnader som kalkylerna och revisionen av dem medför skulle ha kunnat bli betydande för småföretagen i förhållande till den gottgörelse de fått.

Europeiska kommissionen ändrade dock sina regler om statligt stöd den 2 juli 2020. Det är möjligt att slopa de särskilda beräkningskraven i bokslutet genom att ändra lagen så att det nya EU-regelverket tillämpas på förplägnadsföretag som är små företag eller mikroföretag.

Merparten av de förplägnadsföretag som fått gottgörelse är små företag och mikroföretag

Utvecklings- och förvaltningscentret har beviljat sammanlagt cirka 90 miljoner euro i gottgörelse för begränsningen av verksamheten till över 7 000 företag. Merparten av dem är små företag och mikroföretag som omfattas av lagändringen.

Ytterligare information:

Mika Björklund, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 586
Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 139

Tillbaka till toppen