Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen muutoksia TEM:n hallinnonalalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 10.22
Tiedote

Olemme koonneet työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vuoden vaihteen muutokset yhteen. Kaikista näistä saatavissa lisätietoja tiedotteen linkeistä.

Koronaepidemian takia työlainsäädäntöön tehdyt tilapäiset muutokset päättyvät

Lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin koronavirusepidemian takia tilapäisesti viiteen päivään. Ilmoitusaika on 1.1.2021 alkaen 14 päivää.

Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennettiin väliaikaisesti viiteen päivään. Kestoaika on 1.1.2021 alkaen kuusi viikkoa tai 14 päivää.

Työntekijän takaisinottovelvollisuutta pidennettiin koronavirusepidemian takia yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana. Takaisinottoaika on 1.1.2021 alkaen neljä tai kuusi kuukautta.

Työnantajalla on ollut koronavirusepidemian takia oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Työnantajalla on ollut oikeus purkaa koeajalla olevan työntekijän työsopimuksen myös työsopimuslain tarkoittamalla taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

TEM:n tiedote 23.6.2020 Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä

Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat

Hallitus esittää, että lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen sekä TE-toimistojen toimintaan liittyviä lakimuutoksia jatketaan osittain. Väliaikaisten muutosten tavoitteena on turvata lomautettujen ja yrittäjien toimeentuloa sekä helpottaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä koronaviruspandemian pitkittyessä.

TEM:n tiedote 19.11.2020: Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat

Väliaikaisia muutoksia työvoimakoulutukseen – TE-toimistot voivat tarjota myös korkeakoulututkintoon johtavia opintoja

Tasavallan presidentti on vahvistanut 17.12.2020 lainmuutoksen, jonka mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot voivat hankkia ja tarjota korkeakoulututkintoon johtavia opintoja työvoimakoulutuksena tietyin edellytyksin 1.1.2021–30.6.2022 välisenä aikana. Tavoitteena on edistää työllisyyttä ja turvata osaavan työvoiman saatavuus erityisesti kasvavilla toimialoilla sekä samalla huomioida koronapandemian työmarkkinoille tuomat muutokset.

Laki tulee voimaan 1.1.2021 ja se on voimassa kesäkuun 2022 loppuun. Lakimuutoksessa tarkoitettujen opintojen tulee alkaa viimeistään 30.6.2022 ja päättyä viimeistään 30.6.2024.

TEM:n tiedote 29.10.2020: Hallitus esittää väliaikaisia muutoksia työvoimakoulutukseen – TE-toimistot voisivat tarjota myös korkeakoulututkintoon johtavia opintoja

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät maaliskuussa 2021

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia.

Tasavallan presidentti vahvisti työllisyyden kuntakokeiluja koskevan lain 30.12.2020.

TEM:n tiedote 30.12.2020: Työllisyyden kuntakokeiluissa yhdistetään valtion ja kuntien resurssit työllisyyden edistämiseksi – kokeilut käynnistyvät maaliskuussa 2021

Työllisyyden kuntakokeilujen verkkosivut

Työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistettu

Valtioneuvosto antoi 10.12.2020 asetuksen, jolla tarkistetaan työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärät vastaamaan rahan arvon muutosta. Hyvityssakkojen määrät tulee työehtosopimuslain mukaan tarkistaa asetuksella kolmevuotiskausittain.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Lakimuutoksella turvataan palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys 

Väliaikaisen vuoden 2020 loppuun asti voimassa olevan säännöksen mukaan työttömyysetuusmäärärahoja voidaan käyttää palkkatuen, työttömien starttirahan ja valtionhallintoon työllistämisen rahoittamiseen. Eduskunta hyväksyi marraskuussa lain, jolla säännös muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Laki tulee voimaan 1.1.2021. 

Lakimuutoksella turvataan palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys 

Starttirahan enimmäiskeston pidennystä ei sovelleta vuoden 2021 puolella aloittaviin yrittäjiin

Starttirahan enimmäiskeston pidentämistä koskevan väliaikaisen lakimuutoksen mukaan mahdollisuutta pidennettyyn starttirahaan sovelletaan niihin yrittäjiin, jotka aloittavat starttirahalla viimeistään 31.12.2020. Laki on voimassa 31.12.2021 saakka, joten edellä mainituille yrittäjille voidaan myöntää starttirahan kestoon kuuden kuukauden pidennys vielä ensi vuoden aikana, jos siihen on koronavirusepidemiasta johtuva perusteltu syy. Vuoden 2021 puolella aloittavilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta pidennettyyn starttirahakauteen. Starttirahan normaali enimmäiskesto on 12 kuukautta.

Starttirahan maksatusta koskeva väliaikainen asetusmuutos päättyy 31.12.2020. Vuoden alusta starttirahaa maksetaan normaalisti vain niiltä päiviltä, kun henkilö työskentelee yrityksessään.

TEM:n tiedote 23.6.2020: Starttirahan enimmäiskeston pidennystä jatketaan

Työntekijän asemaa merirosvouksen tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä turvaavat säännökset voimaan 26.12.2020

Kansainvälisen työjärjestö ILOn merityötä koskevaan yleissopimuksen ohjeistoon on lisätty säännökset sellaisten tilanteiden varalta, joissa merenkulkija joutuu vangituksi merirosvouksen tai alukseen kohdistuvan aseellisen ryöstön seurauksena. Säännöksillä varmistetaan merenkulkijan työsopimuksen ja palkanmaksun jatkuvuus.

TEM:n tiedote 3.12.2020: Työntekijän asemaa merirosvouksen tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä turvaavat säännökset voimaan 26.12.2020

Kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta tehostuu

Hallitus antoi 5.11.2020 esityksen kilpailulain muuttamisesta. Muutokset perustuvat pääosin direktiiviin, joka tehostaa ja yhdenmukaistaa EU:n kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa unionin alueella. Direktiivin täytäntöönpano laajentaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia.

Hallitus esittää, että laki tulee voimaan 4.2.2021, kuten direktiivi edellyttää.

TEM:n tiedote 5.11.2020: Kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta tehostuu

Kansainväliseen toimintaan keskittyvä yhtiö Geologian tutkimuskeskukseen

Hallitus esittää, että Geologian tutkimuskeskus voisi huolehtia osasta sen kansainväliseen toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hallinnasta erillisessä perustettavassa yhtiössä. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 5.11.2020.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

TEM:n uutinen 5.11.2020: Kansainväliseen toimintaan keskittyvä yhtiö Geologian tutkimuskeskukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle uusia markkinavalvonnan tehtäviä

Hallitus esittää muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia. Lakiesitys liittyy EU:n uuden markkinavalvonta-asetuksen ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksen kansalliseen täytäntöönpanoon.

Asetus tuli voimaan heinäkuussa 2019, ja sen soveltaminen alkaa pääosin heinäkuussa 2021, mutta osin jo 1.1.2021.

TEM:n tiedote 5.10.2020: Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle uusia markkinavalvonnan tehtäviä

Päivitetty laki energiantuotannossa käytetyn biomassan kestävyyskriteereistä voimaan vuoden vaihteessa

Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet on tuotettu kestävällä tavalla ja, että ne voidaan ottaa huomioon EU:n uusiutuvan energian tavoitteissa sekä liikenteen uusiutuvan energian osuutta koskevassa velvoitteessa. Muutoksen jälkeen sääntelyn kohteiden määrä nousee soveltamisalan laajentumisen myötä nykyisestä 15:sta noin 150:een toiminnanharjoittajaan.

TEM:n tiedote 10.12.2020: Päivitetty laki energiantuotannossa käytetyn biomassan kestävyyskriteereistä voimaan vuoden vaihteessa

Lakimuutos parantaa ydinlaitosten turvajärjestelyjä uusien uhkien varalta

Ydinenergialain ja turvallisuusselvityslain muutoksilla varaudutaan ydinlaitoksien uusiin turvallisuusuhkiin, kuten miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön. Lainsäädäntöä kehitetään myös vastaamaan paremmin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia ydinlaitosten turvahenkilöstön toimintavaltuuksiin ja voimankäyttöön liittyen. Lait tulivat voimaan 21.12.2020.

TEM:n tiedote 10.12.2020: Lakimuutos parantaa ydinlaitosten turvajärjestelyjä uusien uhkien varalta

Huoneistokohtainen vesilaskutus todellisen kulutuksen mukaan

Uusiin moniasuntoisiin rakennuksiin asennetaan jatkossa etäluettavat huoneistokohtaiset veden kulutusmittarit sekä lämpimälle että kylmälle vedelle, ja vesilaskutus perustuu todelliseen mitattuun kulutukseen. Vaatimukset koskevat 23.11.2020 jälkeen uusia rakennuksia, joille haetaan rakennuslupaa. Olemassa olevat taloyhtiöt siirtyvät kulutusperusteiseen laskutukseen, sitä mukaan, kun niihin asennetaan putkisaneerauksen yhteydessä asianmukaiset huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit.

TEM:n tiedote 21.11.2020: Huoneistokohtainen vesilaskutus todellisen kulutuksen mukaan – vanhoihin taloyhtiöihin etäluettavat vesimittarit putkiremontin yhteydessä

Energiayhteisöt helpottamaan itse tuotetun sähkön jakamista naapurustossa

Sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annettuun asetukseen lisätään säännökset paikallisesta energiayhteisöstä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmästä sekä niiden tehtävistä.

Asetuksessa säädetään jatkossa myös yhdessä tuotetun sähkön jakamisesta sähköntoimitusten selvityksessä eli hyvityslaskennasta sekä sähkönkäyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon netotuksesta sähköntoimitusten selvityksessä.

Hyvityslaskenta mahdollistaa tuotetun tai varastoidun sähkön jakamisen energiayhteisöön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmään kuuluville käyttöpaikoille jakeluverkonhaltijan mittauslaitteistoja hyödyntäen, kun jakaminen tapahtuu samalla kiinteistöllä tai kiinteistöryhmällä.

TEM:n tiedote 22.12.2020: Energiayhteisöt helpottamaan itse tuotetun sähkön jakamista naapurustossa

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Valtioneuvosto on 30.12.2020 antamallaan asetuksella jatkanut aiemmin syksyllä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa. Mainittu asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

TEM:n tiedote 30.12.2020: Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

Valtioneuvosto antoi 30.12. asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosille 2020–2022. Kuljetustuen sisältö pysyy pääosin ennallaan aikaisempaan, vuosille 2018 ja 2019, annettuun kuljetustukiasetukseen verrattuna.  Kuljetustuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

Asetus astuu voimaan 1.1.2021.

TEM:n tiedote 30.12.2020: Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2021

Valtioneuvosto antoi 30.12. asetuksen ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista vuodelle 2021. Asetuksessa määritetään, mitkä suoritteet ovat maksullisia sekä se, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

Asetus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa 31.12.2021 asti.

TEM:n uutinen 30.12.2020: ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2021

Pienen ravitsemisyrityksen hallinnollinen rasite kevenee tilinpäätöksen laadinnassa

Ravintolat suljettiin asiakkailta 4.4.–31.5.2020 koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään rajoitusten vaikutuksia. Laki tuesta ja hyvityksestä ravitsemisyrityksille tuli voimaan 5.6.2020. Siihen on tehty muutos, joka tulee voimaan 1.1.2021.

Muutos keventää pienyritysten hallinnollista rasitetta ja kustannusta, kun hyvitystä koskevat tilinpäätösvelvoitteet yksinkertaistuvat. Taustalla on lievennys, jonka Euroopan komissio on tehnyt valtiontukisääntöihin.

Muutos ei edellytä erityistoimia ravitsemisyrityksiltä. Riittää, että tilinpäätöksestä ilmenee, että ravitsemisyritys kuuluu lainmuutoksen tarkoittamiin pienyrityksiin.

TEM:n tiedote 26.11.2020 Pienen ravitsemisyrityksen hallinnollinen rasite kevenee tilinpäätöksen laadinnassa

Laki konfliktimineraaleista parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä ja edistää vastuullisia hankintoja

Konfliktimineraaleja ovat konflikti- ja korkean riskin alueilta peräisin oleva tina, tantaali ja volframi, niiden malmit sekä kulta. On alueita, joissa näistä mineraaleista saatavia tuloja käytetään esimerkiksi väkivaltaisiin konflikteihin tai ihmisoikeusrikkomuksiin.

Lain myötä Suomen konfliktimineraaleja koskeva järjestelmä saatetaan EU:n säännösten mukaiseksi. Yhtenä keinona ongelmien vähentämiseksi Euroopan unioniin on perustettu toimitusketjun due diligence -järjestelmä, jolla asetetaan velvoitteet sellaisille tuojille, jotka tuovat konfliktimineraaleja. Tämä järjestelmä asettaa mineraaleja tuoville yrityksille uusia velvoitteita.

TEM:n tiedote 30.12.2020: Laki konfliktimineraaleista parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä ja edistää vastuullisia hankintoja

Asetus avustuksesta kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään yrityksille myönnettävästä avustuksesta kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseen. Kiertotalouden keskeinen tavoite on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään.

Avustusta voidaan myöntää sellaisiin yritysten investointihankkeisiin, jotka ylittävät Euroopan unionin normit ympäristön suojelussa tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen EU-normien puuttuessa. Lisäksi asetuksen mukaisia avustuksia voidaan myöntää jätteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointihankkeisiin.

TEM:n tiedote 30.12.2020: Asetus avustuksesta kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen

Työttömyysturvan poikkeussäännökset

STM:n ja TEM:n tiedote 17.12.2020: Mitä työttömän on hyvä huomioida vuodenvaihteessa?

Tiedotetta päivitetty 31.12.2020

 
Sivun alkuun