Hyppää sisältöön

Energisammanslutningar ska göra det lättare att fördela egenproducerad el inom grannskap

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 13.46 | Publicerad på svenska 23.12.2020 kl. 14.11
Pressmeddelande

Statsrådet har den 22 december 2020 godkänt en ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser. I förordningen införs bestämmelser om lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder samt om vilka uppgifter de har. Förordningen innehåller i fortsättningen också bestämmelser om krediteringsberäkning, det vill säga hur gemensamt producerad el fördelas, och om nettoberäkning av den el som ett eldriftsställe förbrukar respektive producerar. Båda dessa beräkningar utförs i samband med utredningen av elleveranserna.

Systemet med krediteringsberäkningar gör det möjligt att använda distributionsnätsinnehavarens mätapparatur för att fördela producerad eller lagrad el till de driftsställen som hör till en energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder. Förutsättningen är att fördelningen sker inom samma fastighet eller fastighetsgrupp. Fördelningen görs per balansavräkningsperiod. För närvarande används en balansavräkningsperiod på en timme. Tack vare systemet med krediteringsberäkning kan gemensamt producerad el fördelas matematiskt på de olika driftsställena.

I förordningen införs också bestämmelser om nettoberäkning, det vill säga sammanräkning av produktionen och förbrukningen på ett eldriftsställe per balansavräkningsperiod. Den el som ett driftsställe har producerat respektive förbrukat under en balansavräkningsperiod och som har mätts med samma mätapparatur som nätinnehavaren äger, räknas samman när elleveransen utreds. Bestämmelserna ger enskilda slutförbrukare som fungerar som småproducenter bättre förutsättningar att själva utnyttja den el de producerar.

Avsikten är att krediteringsberäkningarna per balansavräkningsperiod och nettoberäkningarna av elförbrukning och elproduktion ska utföras i en datahubb från och med den 1 januari 2023. Innan det centraliserade systemet införs kan distributionsnätsinnehavarna tillhandahålla krediteringsberäkningen och nettoberäkningen själva. Många distributionsnätsinnehavare har meddelat att de är intresserade av att tillhandahålla sina kunder dessa tjänster. Efter att beräkningarna övergår till datahubben kan en distributionsnätsinnehavare fortsätta att tillhandahålla krediteringsberäkningsservice fram till den 30 juni 2023.

Genom ändringarna genomförs bestämmelserna i elmarknadsdirektivet (EU) 2019/944 och i RED II (EU) 2018/2001 nationellt utifrån de förslag som arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät lade fram 2018. Att främja småskalig energiproduktion är ett av de mål som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Ändringarna i förordningen (66/2009, mätförordningen) träder i kraft den 1 januari 2021. Förordningen innehåller övergångsperioder.

Mer information:

Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828
Kanerva Sunila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7138
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217

 
Sivun alkuun