Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa: Vad bör arbetslösa beakta vid årsskiftet?

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
17.12.2020 14.52 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 16.46
Pressmeddelande

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa har gjorts vissa temporära ändringar på grund av coronaviruspandemin. Målet har varit att trygga försörjningen för både löntagare och företagare. En del av undantagsbestämmelserna är i kraft till utgången av mars 2021. Den utvidgade rätten för den som blivit permitterad till studier under permitteringstiden fortsätter till utgången av 2021.

Republikens president stadfäste ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa den 17 december 2020. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Studier påverkar inte den permitterade personens utkomstskydd för arbetslösa

Permitterade personer har temporärt kunnat heltidsstudera utan att detta påverkat arbetslöshetsförmånen. Lagändringen fortsätter att gälla till den 31 december 2021. Ändringen gäller den permitterade personal vars permittering har börjat den 16 mars 2020 eller därefter.

Ändringen gör det lättare för de permitterade som studerar vid sidan av arbetet att söka och få arbetslöshetsförmån när arbets- och näringsbyrån inte bedömer om studierna är del- eller heltidsstudier.

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd

Företagare har haft möjlighet att få temporärt arbetsmarknadsstöd om huvudsysslan i företaget har upphört på grund av coronaviruspandemin. Bestämmelsen fortsätter att gälla till den 31 mars 2021.

Betalning av arbetsmarknadsstöd till en person förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att byrån ger Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd.

Jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan fortsätter också till utgången av mars.

Undantag vid jämkning av arbetslöshetsförmåner

Det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmåner höjdes temporärt från 300 euro till 500 euro i månaden och från 279 euro till 465 euro under en period om fyra kalenderveckor. Ändringen gäller till och med den 31 mars 2021.

För att underlätta behandlingen av förmånsansökningar ska den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen inte tillämpas vid jämkning av arbetslöshetsförmåner fram till 31 mars 2021.

Undantaget som gäller jämkning av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan tillämpas fram till den 31 mars 2021 också på andra mottagare av utkomstskydd för arbetslösa än de företagare som får arbetsmarknadsstöd med stöd av ovan nämnda undantagsbestämmelse.

Arbetslöshetsförmån kan betalas i förskott i större utsträckning

Arbetslöshetsförmånen har på basis av ansökan temporärt kunnat betalas ut i förskott för högst sex månader utan beslut. Normalt är tiden två månader. Bestämmelsen fortsätter att gälla till den 31 mars 2021.

Rörlighetsunderstöd kan fås då den dagliga tiden för arbetsresor överstiger två timmar

Rörlighetsunderstöd har temporärt kunnat betalas för heltidsarbete, om personens dagliga resa till arbetet när anställningen inleds överstiger två timmar. Vanligtvis ska restiden överstiga tre timmar. Rörlighetsunderstöd kan betalas också om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete. Undantaget tillämpas på arbete som har inletts senast den 31 mars 2021.

Undantagsbestämmelser som upphör att gälla vid årsskiftet

En del av de temporära lagändringar som gjorts på grund av coronapandemin gäller till utgången av 2020. Därefter tillämpas lagstiftningen som gäller under normala förhållanden.

Lagändringar som gäller till den 31 december 2020:

  • Jobbsökningen upphör inte att vara i kraft på grund av misstag som gäller användningen av arbets- och näringstjänsternas webbtjänst.
  • Trots vad som bestäms om kortvariga studier i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fortsätter den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmåner fastän studierna på grund av covid-19-pandemin fördröjs så att de pågår i över sex månader.
  • En grundad anledning som har samband med covid-19-pandemin utgör en giltig orsak för en arbetssökande att avbryta service som stöder sysselsättning.
  • Den maximala stödtiden på 24 eller 48 månader för frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån kan förlängas, om den studerande inte gör framsteg i studiernas på grund av covid-19-pandemin.
  • Till dem som blivit arbetslösa och permitterade betalas arbetslöshetsförmån också för självriskperioden på fem dagar.
  • Löntagare kan få rätt till arbetslöshetsdagpenning med arbete som varar i 13 kalenderveckor i stället för det sedvanliga kravet på 26 kalenderveckor.
  • Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning löper inte.

Vad behöver arbetslösa arbetssökande göra?

Arbetslösa arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa förblir oförändrad, när de handlar enligt de anvisningar de fått från arbets- och näringsbyrån och arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten. Det lönar sig att kontakta arbets- och näringsbyrån via webbtjänsten Mina e-tjänster eller den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen om eventuella frågor.

Anvisningarna finns på arbets- och näringstjänsternas, FPA:s och Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ:s webbplats (se länkarna nedan).

Ytterligare information:

Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (arbetslöshetsförmån för permitterade som studerar och arbetsmarknadsstöd för företagare)
Joni Rehunen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 516 3435 (jämkad arbetslöshetsförmån och rörlighetsunderstöd)

Tillbaka till toppen