Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ytterligare satsningar på sysselsättning och främjande av företagsverksamhet

Arbets- och näringsministeriet
29.5.2018 12.42 | Publicerad på svenska 30.5.2018 kl. 11.34
Pressmeddelande

I sin tilläggsbudgetproposition föreslår regeringen satsningar på utbildning av arbetssökande utifrån företagens behov och på främjande av att företag uppstår genom avknoppning från forskningsverksamhet.

En ökad andel energi från förnybara energikällor ska främjas med hjälp av anbudsförfaranden.

Fart på kommersialisering av forskning

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller ett anslag på 15 miljoner euro till Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

– Vi har mycket spetsforskning, och med hjälp av den nya fonden ska vi nu påskynda kommersialiseringen av den. Europeiska investeringsfonden har redan meddelat att den vill delta som medfinansiär i fonden, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Med tilläggsanslaget deltar VTT i inrättandet av en fond för överföring av ny teknik. En förutsättning för att staten ska delta är att Europeiska investeringsfondens investeringsandel utgör minst 50 procent. Målet är att fonden ska omfatta 40 miljoner euro, och syftet är att den ska främja att forsknings- och vetenskapsbaserade företag uppstår i Finland. 

Mer satsningar på utbildning som utgår från företagens behov

Regeringen satsar 24 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen på företagsorienterad vidareutbildning och fortbildning. För att främja sysselsättningen bland personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden föreslår regeringen dessutom 5 miljoner euro till de planerade pilotprojekten för tillväxttjänster.

– De ytterligare satsningarna på att främja sysselsättningen är betydande och behövliga. När det råder brist på kompetent arbetskraft inom vissa branscher är det viktigt att vi snabbt kan lösa det problemet, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

Utöver tilläggsbudgeten utökas arbets- och näringsbyråernas personalresurser med 206 årsverken. Rekryteringen av mer personal har redan inletts, och den genomförs med anslag som överförts från tidigare år.

Anbudsförfaranden för investeringar i produktion av förnybar energi genomförs

I enlighet med den nationella energi- och klimatstrategin ordnas teknikneutrala anbudsförfaranden, utifrån vilka det betalas produktionsstöd för de mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga investeringarna i produktion av el från förnybara energikällor. En proposition med lagförslag om detta har redan lämnats till riksdagen. Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten en maximifullmakt för anbudsförfarandet, vilket innebär att det under stödperioden betalas stöd för en elproduktion om högst 16,8 terawattimmar. 

– Målet är att öka de förnybara energikällornas andel i energiproduktionen. Den fullmakt som ingår i tilläggsbudgeten möjliggör ett sådant anbudsförfarande som ingår i den lagändring som är under behandling i riksdagen. Målet är att vi ska kunna genomföra anbudsförfarandet i höst, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Finska staten tar på sig en aktivare roll i utvecklandet av gruv- och batterikluster

I överensstämmelse med finanspolitiska ministerutskottets tillstyrkan tidigare i maj koncentrerar staten sina investeringar i gruvdrift till bolaget Suomen Malmijalostus Oy. Målet är att innehavet på lång sikt ska utvecklas som en strategisk helhet.

För detta syfte innehåller tilläggsbudgetpropositionen en kapitalisering på 46 miljoner euro för bolaget i fråga. Det ökar dock inte statens utgifter. Kapitaliseringen genomförs genom en överföring av anslag som redan tidigare i statsbudgeten beviljats Finlands Industriinvestering Ab för ett program för investeringar i gruvdrift men som fortfarande är oanvända.

Upprustningen av Kimola kanal kan börja

Regeringen ökar sin finansieringsandel till projektet Kimola kanal med drygt 5 miljoner euro. Kostnadskalkylen för projektet har ökat och tilläggsanslaget gör det möjligt att inleda reparationsarbetena vid kanalen. Kommunerna Kouvola, Heinola och Iitti har redan tidigare fattat beslut om att öka sin finansiering till projektet. Projektets totalkostnader uppgår till nästan 26 miljoner euro, varav staten finansierar två tredjedelar och kommunerna en tredjedel.

– Det är fint att vi lyckades säkerställa finansieringen för hela projektet och att reparationsarbetena kan börja. Nu är det viktigt att kostnadskalkylen håller. Det är ett lokalt viktigt projekt som ger nya möjligheter för turismen, konstaterar minister Lindström.

Målet med projektet är att göra om Kimola flottled till en allmän lokal farled och möjliggöra båttrafik mellan sjöarna Pyhäjärvi och Konnivesi i kommunen Iitti. Projektet bedöms stå klart 2019.

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

Jari Lindström Kimmo Tiilikainen Mika Lintilä
Tillbaka till toppen