Riktlinjer och principer för samhällsansvar

Samhällsansvarets ryggrad bildas av följande internationellt antagna riktlinjer och principer:

OECD:s riktlinjer för multinationella företag (publicerad 1976, senast uppdaterad 2023)

 • Riktlinjerna är staternas rekommendationer till multinationella företag. Med hjälp av riktlinjerna strävar man efter att försäkra sig om att företagens verksamhet är förenlig med den politik staten för, stärka förtroendet mellan olika parter samt främja utländska investeringar och hållbar utveckling.
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag på finskaengelska och på franska
 • De enda internationella riktlinjerna vilka regeringarna i 51 länder har förbundit sig att främja och för vars efterlevnad det har skapats ett system (de s.k. nationella förbindelseorganen).
 • Förbindelseorganen marknadsför riktlinjerna och tar på begäran ställning till om något specifikt multinationellt företag har verkat i enlighet med dem. I Finland är det arbets- och näringsministeriet tillsammans med delegationen för samhälls- och företagsansvar som fungerar som nationellt förbindelseorgan.
 • Teman för riktlinjerna: arbets- och anställningsförhållande, de mänskliga rättigheterna, informationshantering som berör företagsverksamheten, miljö, bekämpning av mutor och utpressning, konsumentskydd, konkurrens, beskattning samt vetenskap och teknik.
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag (2011 version) på svenska, på engelska och på franska.
 • webbplatsen för OECD:s riktlinjer finns mer information om riktlinjerna, de nationella förbindelseorganen i olika länder samt en databank över de fall som förbindelseorganen har behandlat.
 • webbplatsen för OECD:s sektorspecifika handledning finns mer information om hur man ska utföra sin due diligence i olika situationer.

FN:s Global Compact-initiativ (publicerat 2000)

 • Företagen som undertecknat Global Compact-initiativet förbinder sig i sin verksamhet och strategi till de 10 principer som gäller mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljöskydd och förebyggande av korruption. I förbindelsen ingår att informera om framsteg (s.k. Communication on Progress, COP).
 • Global Compacts Human Rights and Business Dilemmas Forum har sammanställt utmaningar som hänför sig till de mänskliga rättigheterna och företag enligt tema. På webbplatsen finns också fallstudier om hur man svarat på dessa utmaningar.

ISO 26000-guiden för socialt ansvar (publicerad 2010)

 • Centrala teman i guiden av Internationella standardiseringsorganisationen ISO är förvaltningssätt, de mänskliga rättigheterna, praxis i arbetslivet, miljön, rättvisa, konsumentfrågor, deltagande i social verksamhet.
 • Som tilläggsdel har en guide för uppgörande av frivillig försäkran för användningen av standarden publicerats (NPR 9026:fi). I praktiken är tilläggsdelen ett verktyg för att informera att organisationen i sin verksamhet iakttar principerna och anvisningarna i ISO 26 000.

Den internationella arbetsorganisationen ILO:s trepartiska principdeklaration om multinationella företag och socialpolitik (publicerad 1977, uppdaterad 2017)

 • Universella principer, som erbjuder multinationella företag, regeringar samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna anvisningar om förfarandesätt i frågor som berör anställning, utbildning, arbets- och livsförhållanden samt förhållanden i arbetslivet.
 • Principerna bekräftas av vissa internationella konventioner och rekommendationer som berör arbetslivet, en av dem är ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.
 • Stödtjänsten ILO:s helpdesk, där man kan be om råd gällande tillämpningen av anvisningarna.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (publicerade 2011)

 • De första internationella anvisningarna om temat företag och mänskliga rättigheter.
 • Bygger på tre pelare: staternas skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter och möjligheten att få sin sak prövad.
 • Principerna på finska och på engelska.
 • FN har också publicerat en guide för företag för tolkning av principerna.
 • OHCHR:s webbplats för företag och mänskliga rättigheter.
 • Den nationella genomförandeplanen för FN:s vägledande principer godkändes 17.9.2014.