Handelshinder

Handelshinder är sådana myndighetsföreskrifter och -åtgärder som oskäligt försvårar handeln med varor eller tjänster. Också problem i samband med grundandet av företag och med den fria rörligheten av arbetstagare och personer kan tolkas som handelshinder.

Som handelshinder kan betraktas också olika slags begränsningar på investeringar i ett annat land. När de är som allvarligast leder handelshinder till förlust av affärsverksamhetsmöjligheter, men även små handelshinder kräver extra tid och medför extra kostnader. Sådana myndighetsföreskrifter i ett annat EU/EES-land som allmänt betraktats som ”kulturspecifika seder i landet" kan faktiskt inbegripa felaktig tolkning av gemensamma EU-regler.

Andra exempel på handelshinder är

  • tekniska handelshinder såsom standarder, tekniska föreskrifter samt olika besiktnings-, provnings- och certifieringskrav
  • importlicenser, importkvoter, importförbud
  • höga eller diskriminerade export eller import tullar
  • diskriminerande beskattningspraxis, moms återbetalningar
  • brott mot industriella rättigheter och kränkning av upphovsrätten (IPR)
  • valutabestämmelser, begränsningar i fråga om hemtagning av vinster  
  • diskriminerande förfaranden vid offentlig upphandling och krav på inhemskt ursprung
  • investeringsbegränsningar och -villkor
  • tullförfaranden och specialdokument som krävs vid gränsen
  • bristfällig verkställighet av gällande lagar

Arbets- och näringsministeriet svarar, tillsammans med andra behöriga myndigheter, för åtgärder som syftar till att undanröja handelshinder som företag möter. Ministeriet tar emot anmälningar från företag och andra parter i Finland och i övriga EU-medlemsstater.

Utrikesministeriet tar hand om handelshinder som uppkommer i länder utanför EU. Samtliga anmälda problem undersöks noggrant. Målet är att hitta ett relevant tillvägagångssätt beroende på problemets art och anmälarens önskemål. Det finns många effektiva och snabba alternativa metoder, och beslut om dem fattas från fall till fall.

Anmäla om handelshinder

Du kan anmäla handelshinder till Arbets- och Näringsministeriet via e-post till adressen sisamarkkinat.tem(at)gov.fi eller via telefon till numret + 358 295 047 022. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och eventuella ytterligare åtgärder kommer endast att vidtas efter att företaget har gett sitt samtycke.

Ytterligare upplysningar: niina.etelavuori(at)gov.fi