Främjande av kreativ ekonomi

Affärsverksamhet som skapar nytt värde och uppstår till följd av kreativt kunnande och i kreativa områden (kreativ ekonomi) kan indelas i tre grupper med tanke på utveckling av företagsverksamhet och nätverk: kreativt innehåll, kreativa tjänster och kreativa produkter samt kultur. Uppdelningen baserar sig på en indelning som utarbetats av UNCTAD:s (FN:s konferens för handel och utveckling) nätverk för kreativ ekonomi. Indelningen har använts i Finland i olika sammanhang sedan 2012.
 

 Kreativa innehåll Kreativa tjänster Kreativa produkter och kultur
  • Digital distribution, plattformar
  • Affärsverksamhetens skalbarhet
  • Internationell affärsverksamhet
  • Sektorsövergripande affärsverksamhet
  • Från mikroföretag till stora företag
  • Lokala och regionala företag, regionernas attraktionskraft, turism
Publiceringsverksamhet på internet, radio, tv, litteratur, tidningar och tidskrifter, musik, den audiovisuella branschen, spelindustrin Design, arkitektur, kläddesign, reklam, (marknadsförings)-kommunikation  Festivaler, evenemang, scenkonst, gallerier, museer, bildkonst och annan visuell konst, hantverks- och konstindustri osv. 

Gruppen för kreativt innehåll omfattar produkter som kan dupliceras och vars distributionskanaler huvudsakligen finns i den digitala miljön. Affärsverksamheten i dessa företag och de kluster som företagen bildar är verksamhet i tillväxtföretag som är beroende av internationell eller internationell konkurrens. Plattformsekonomin ändrar värdekedjorna. Arbetsfördelningen och aktörernas roller i värdeskapandet har förändrats i grunden under den senaste tioårsperioden.

Gruppen tjänster omfattar utnyttjande av kreativt kunnande inom andra branscher. De tjänster som tillhandahåller kreativt kunnande är av betydelse för mervärdet och konkurrenskraften för kunden. Med tanke på att skapa nytt värde finns det en enorm tillväxtpotential, särskilt på detta område, när företagen på ett effektivare sätt än tidigare söker lösningar som ger kunderna ett bättre värde.

I evenemangsbranschen och konst- och kulturtjänsterna ingår bland annat tjänster, före-ställningar, evenemang och upplevelser som riktar sig till olika målgrupper. Dessa kan omfatta scenkonst (teater-, cirkus- och dansföreställningar, konserter), festivaler och evenemang samt kulturmiljöer, visuell konst och kulturarv (museer och utställningar) samt unika verk som konst och konsthantverk. Evenemangsbranschen omfattar även evenemang inom bland annat idrott, utbildning och religiösa samfunds tillställningar som inte inräknas i den kreativa ekonomin. 

Evenemangsbranschen bör ses som en helhet där man vid sidan av kreativt innehåll identifierar aktörerna i hela ekosystemet. Utöver innehållsproducenter bör man ta hänsyn till rollen hos aktörerna som behövs för genomförandet. Alla evenemang är av stor betydelse för en regions drag- och retentionskraft och även deras roll i turismens dragkraft och som tjänsteproducenter är betydande. En del av verksamheten kan också bli internationellt erkänd och framgångsrik.

Affärsverksamhet inom den kreativa ekonomin

Den ekonomiska betydelsen av företagsverksamhet inom kreativa branscher är svår att mäta,
eftersom den är oexakt som begrepp. Näringsgrensindelningen omfattar inte den grupp av företag som utgör värdekedjor och affärsekosystem. I gruppen ingår också ett stort antal företag som är verksamma inom branscher som inte är så kallade kreativa branscher. När man talar om kreativa branscher eller verksamhet inom den kreativa ekonomin är det många områden som är viktiga för värdekedjorna som inte definieras. Sådana är bland annat olika produktionsstrukturer, förmedlare och distributionsmiljöer. Statistikuppgifterna om de kreativa branscherna och den kreativa ekonomin täcker endast den del av den företagsverksamhet där det kreativa arbetet utförs.

Ytterligare information:

Petra Tarjanne

Filer:

•    Djärvhet. Vision. Tillväxt. - Immateriell produktion påskyndar förnyelse (på finska)  PDF 50 MB
•    Det immateriella värdet - Ekonomins nya framgångsfaktor (på finska)  PDF 6.5 MB