Övervakning och verifiering

Bestämmelser om övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp samt om ackreditering av kontrollörer inom utsläppshandeln finns i förordningar som antagits av kommissionen.

Arbets- och näringsministeriet utfärdar nationella förordningar om övervakning och verifiering.

De anläggningar som omfattas av utsläppshandelssystemet ska ha ett av en behörig myndighet beviljat tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt en plan för övervakning av utsläpp. Energimyndigheten är den nationella utsläppshandelsmyndigheten i Finland. Tillståndet är förenat med skyldigheter att övervaka och rapportera utsläppen samt en skyldighet att årligen till Energimyndigheten överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar anläggningens utsläpp under det föregående kalenderåret. En utsläppsrätt motsvarar ett koldioxidton. 

Uppgifter om utsläpp och gratis tilldelning av utsläppsrätter ska vara verifierade av en tredje part, en kontrollör. 

Ytterligare information: eleonoora.eilitta(at)gov.fi, valtteri.harmala(at)gov.fi