Övervakning och verifiering av utsläppen under handelsperioden 2013–2020

Bestämmelser om övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp samt om ackreditering av kontrollörer under handelsperioden 2013–2020 finns i förordningar som antagits av kommissionen.

Arbets- och näringsministeriet har utfärdat förordningar om övervakning och verifiering med stöd av lagen om utsläppshandel (311/2011).

Energimyndigheten är den nationella utsläppshandelsmyndigheten i Finland. Till utsläppshandelsmyndighetens uppgifter hör bl.a. att bevilja utsläppsrätter, föra ett utsläppshandelsregister, övervaka att förpliktelser inom utsläppshandeln uppfylls och godkänna kontrollörerna inom utsläppshandeln.

Uppgifter om ändringar i en anläggnings verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå ska verifieras och anmälas till arbets- och näringsministeriet. Likaså ska uppgifterna verifieras när nya deltagare ansöker om gratis utsläppsrätter för en anläggning.

Med stöd av lagen om utsläppshandel har följande förordningar om verifiering av uppgifter som lämnas för gratis tilldelning av utsläppsrätter utfärdats:

  • Statsrådets förordning om anmälan om ändringar i anläggningarnas verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå och om verifiering av uppgifter under handelsperioden 2013–2020 (591/2012)
  • Arbets- och näringsministeriet förordning om nya deltagare i utsläppshandeln under handelsperioden 2013–2020 (598/2012)