Övervakning och verifiering

Bestämmelser om övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp samt om ackreditering av kontrollörer inom utsläppshandeln finns i förordningar som antagits av kommissionen.

Arbets- och näringsministeriet har utfärdat nationella förordningar om övervakning och verifiering för utsläppshandelsperioden 2013–2020. Ministeriets förordningar för nästa utsläppshandelsperiod kommer att utfärdas innan perioden börjar.

Energimyndigheten är den nationella utsläppshandelsmyndigheten i Finland. Till utsläppshandelsmyndighetens uppgifter hör bl.a. att bevilja utsläppstillstånd, föra ett utsläppshandelsregister, övervaka att förpliktelser inom utsläppshandeln uppfylls och godkänna kontrollörerna inom utsläppshandeln.

Gratis tilldelning och verifiering

Uppgifter om ändringar i en anläggnings verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå under utsläppshandelsperioden 2013–2020 ska verifieras och anmälas till arbets- och näringsministeriet. Likaså ska uppgifterna verifieras när nya deltagare ansöker om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Med stöd av lagen om utsläppshandel (311/2011) har följande förordningar om verifiering av uppgifter som lämnas för gratis tilldelning av utsläppsrätter utfärdats:

  • Statsrådets förordning om anmälan om ändringar i anläggningarnas verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå och om verifiering av uppgifter under handelsperioden 2013–2020 (591/2012)
  • Arbets- och näringsministeriet förordning om nya deltagare i utsläppshandeln under handelsperioden 2013–2020 (598/2012)

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter under utsläppshandelsperioden 2021–2030 ska verifieras. Dessutom ska verksamhetsutövare som har ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter årligen lämna Energimyndigheten verifierade uppgifter om anläggningens verksamhet.

Ytterligare information: juhani.tirkkonen(at)gov.fi