Konkurrens och konsumenter

Rättvis konkurrens skapar tjänster och produkter av högre kvalitet samt produktivare företag. Arbets - och näringsministeriet strävar efter att stärka förtroendet, som bygger på fungerande marknader och smart reglering.

När marknadens funktion främjas måste man se till att företagen iakttar spelregler som är viktiga för samhället. Man måste också se till att konsumenternas intressen beaktas. 

.

 • Konkurrens »

  Målet för konkurrenspolitiken är att skapa och upprätthålla en verksamhetsmiljö där alla företag har lika verksamhetsbetingelser och en möjlighet att nå framgång genom kunnande.

 • Offentlig upphandling »

  Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk samt andra upphandlande enheter som definieras i lagen om offentlig upphandling företar utanför sin egen organisation.

 • EU:s regler om statligt stöd »

  EU:s regler om statligt stöd fastställer vilket slags offentligt stöd för företagsverksamhet som är tillåtet och hurdana förfaranden som ska iakttas när stöd beviljas.

 • Konsumenter »

  Konkurrens bör främjas och snedvridande av konkurrensen motverkas för konsumenternas och produktivitetens skull. Medborgarnas säkerhet och ekonomiska ställning får inte äventyras.