Femte utlysningen av stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens

 Syftet med stödprogrammet är att främja energiinvesteringsprojekt och energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens som minskar Finlands utsläpp av växthusgaser och som stöder Finlands mål för klimatneutralitet. Syftet är även att minska de tekniska och ekonomiska riskerna med investeringar i energiinfrastruktur.

Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) är en nationell plan för att utnyttja finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Ansökningsomgången stöder energiinfrastrukturprojekt

Den femte ansökningsomgångens stöd inom ramen för Finlands plan för återhämtning och resiliens riktar sig till energiinfrastrukturprojekt. Under ansökningsomgången behandlas endast ansökningar för sådana energiinfrastrukturprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 miljoner euro. Stöd andelen som utdelas under den femte utlysningen består av tidigare outnyttjat stödbelopp på cirka 35 miljoner euro. 

Stöd kan beviljas för: 

  • elöverföring och distribution och stamnätsinnehavarens eller distributionsnätsinnehavarens smarta lösningar i anslutning till dessa för att koppla förnybar energi till stamnätet och ta i bruk nya innovativa tekniker i distributionsnätet. 
  • utnyttjande och överföring av spillvärme, spillkyla och förnybar energi till fjärrvärmesystemen och smarta lösningar kopplade till dessa. 
  • koldioxidsnål överföring och distribution av gas samt smarta lösningar kopplade till dessa. 

Beviljandet av stöd baserar sig på en jämförelse av ansökningarna enligt investeringstyp. I helhetsbedömningen utvärderas investeringarnas effekt på målen i Finlands plan för återhämtning och resiliens.I jämförelsen kommer särskild vikt att läggas på projektens bidrag till att öka användningen av förnybar energi och vätgas samt på den långsiktiga utvecklingen och kommersialiseringen av tekniken i fråga.

I jämförelsen granskas särskilt projektens  

  • konsekvenser i fråga om energi och utsläpp 
  • kostnadseffektivitet 
  • genomförbarhet 
  • nyhetsvärdet av tekniken som ingår i projektet 
  • reproducerbarheten av tekniken eller projektet och 
  • projektens andra effekter.

Stöd kan beviljas till företag och sammanslutningar, såsom kommuner. Stöd beviljas endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet eller den av-gränsade del av projektet som finansieras med stödet får inte inledas förrän ansökan om stöd har lämnats in. Stöd beviljas inte till bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter

Villkor för stödberättigande

De projekt som stöds ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Projekten får inte innefatta åtgärder som ingår i den förteckning över undantagna projekt som avses i bilagan till Europeiska unionens råds genomförandebeslut (2021/0317). Projekten ska följa Europeiska unionens miljölagstiftning och den nationella miljölagstiftningen. Närmare information finns i ansökningsanvisningen.
 
Projekten måste vara genomförda senast den 30 juni 2026. Beviljandet och användningen av stöd är också förenat med andra särskilda villkor samt skyldigheter för stödmottagaren och de anges i förordningen och beskrivs närmare i ansökningsanvisningen.

Beviljandet av stöd grundar sig på statsrådets förordning 1112/2021.

Arbets- och näringsministeriet gör stödbesluten senast hösten 2024, vilket innebär att handläggningstiden för stöden kommer att vara kortare än normalt. Därmed kommer stöd att beviljas till projekt vars ansökningar har beretts omsorgsfullt och projekten måste inledas snabbt. De projekt som stöds ska vara slutförda senast den 30 juni 2026.

Ansökan

För den femte ansökningsomgången ska ansökningarna lämnas in senast den 15.5.2024 kl. 16.15.
Ansökan om finansiering lämnas in i Business Finlands e-tjänst. Ansökan kan lämnas in från och med den 15.4.2024.
 
Användarstödet för Business Finlands e-tjänst är öppet vardagar kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00, tfn 029 469 5800.

Finansiering söks genom ansökan om energistöd.  Ansökan görs under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och koden RRF – Stöd för energiinvesteringar. Till ansökan bifogas en separat blankett för ansökan om RFF-stöd samt de bilagor som nämns i blanketten och anvisningarna för stödansökan.
 
Ansökningsblanketten och dess bilagor kan lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas in.

Ansökningsomgången öppnas med ett parlamentarisk villkor eftersom mandatet för stödbeslutet ingår i regeringens tilläggsbudget för 2024.

Mera information om RRF –stödet samt om tidigare ansökningar finns på arbets- och näringsministeriets webbplats: Finansierade projekt som fått stöd för energiinvesteringar (RRF).

Ytterligare information: 
Irene Heikkilä, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7158
Daniela Karlsson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7371