Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet syftar till att bevaka samnordiska intressen och att stärka sådana värderingar som är gemensamma för de nordiska länderna. Det officiella nordiska samarbetet sker i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Nordiska Ministerrådet grundades 1971. 

I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt de autonoma regionerna Åland, Grönland och Färöarna.

Ordförandelandet, som har ledningsansvar för verksamheten, byts årligen. Finland var ordförandeland i Nordiska ministerrådet år 2021.  

Arbets- och näringsministeriets frågor behandlas i två ministerråd

Nordiska samarbetsfrågor som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde behandlas i ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt), som fokuserar på närings-, energi- och regionalpolitik, och i ministerrådet för arbetsliv (MR-A). I MR-A behandlas också frågor som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Ministrarna och tjänstemännen träffas regelbundet vid internationella, regionala och bilaterala möten, där frågor som är aktuella i de nordiska länderna behandlas och gemensamma åtgärder genomförs. Inom många sektorer bedrivs dessutom självständigt samarbete (t.ex. Nordiska investeringsbanken) samt samarbete med t.ex. de baltiska länderna och andra länder.

Under ministerråden finns ämbetsmannakommittéer, som bereder ärendena för ministrarna och ser till att åtgärderna inom den egna sektorn genomförs och utvecklas. Under ämbetsmannakommittéerna finns specialiserade nordiska forskningsinstitut, vars forskningsinsatser utnyttjas vid det nordiska beslutsfattandet. Under ministerådet för arbetsliv finns Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA), som är placerad i Helsingfors.

 Alla avdelningar i arbets- och näringsministeriet deltar i det nordiska samarbetet. Enheten för EU och internationella frågor svarar för den allmänna samordningen i samarbetet.

Ytterligare upplysningar:

  • Mikko Huuskonen (avdelningen för innovationer och företagsfinansiering) mikko.huuskonen(at)gov.fi
  • Maria Kekki (energiavdelningen) maria.kekki(at)gov.fi
  • Hanna-Maria Urjankangas (avdelningen för regioner och tillväxttjänster) hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi
  • Tallamaria Maunu (avdelningen för sysselsättning och fungerande marknaden) tallamaria.maunu(at)gov.fi
  • Anna Bruun (avdelningen för arbetskraftsinvandring och integration) anna.bruun(at)gov.fi
  • Tiina Heiskanen (EU-ärenden och internationella ärenden) tiina.heiskanen(at)gov.fi
  • Taru Löyttymäki (EU- ärenden och internationella ärenden) taru.loyttymaki(at)gov.fi