Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet syftar till att bevaka samnordiska intressen och att stärka sådana värderingar som är gemensamma för de nordiska länderna. Det officiella nordiska samarbetet sker i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt de autonoma regionerna Åland, Grönland och Färöarna.

Ordförandelandet, som har ledningsansvar för verksamheten, byts årligen. Island är ordförandeland i Nordiska ministerrådet år 2019. Prioriterade områden under Islands ordförandeperiod är unga, hållbar turism och havsmiljö. I Islands ordförandeskapsprojekt inkluderas nordiska prioriteringar som gäller jämställdhet, digitalisering, hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsmål.

Arbets- och näringsministeriets frågor behandlas i två ministerråd

Nordiska samarbetsfrågor som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde behandlas i ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt), som fokuserar på närings-, energi- och regionalpolitik, och i ministerrådet för arbetsliv (MR-A). I MR-A behandlas också frågor som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Ministrarna och tjänstemännen träffas regelbundet vid internationella, regionala och bilaterala möten, där frågor som är aktuella i de nordiska länderna behandlas och gemensamma åtgärder genomförs. Inom många sektorer bedrivs dessutom självständigt samarbete (t.ex. Nordiska investeringsbanken) samt samarbete med t.ex. de baltiska länderna och andra länder.

Under ministerråden finns ämbetsmannakommittéer, som bereder ärendena för ministrarna och ser till att åtgärderna inom den egna sektorn genomförs och utvecklas. Under ämbetsmannakommittéerna finns specialiserade nordiska forskningsinstitut, vars forskningsinsatser utnyttjas vid det nordiska beslutsfattandet. Under MR-A finns Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA), som är placerad i Helsingfors.

Av arbets- och näringsministeriets avdelningar deltar avdelningen för regioner och tillväxttjänster, avdelningen för innovationer och företagsfinansiering, energiavdelningen och avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader i det nordiska samarbetet.

Ytterligare upplysningar:

Riikka Aaltonen (avdelningen för innovationer och företagsfinansiering) riikka.aaltonen(at)tem.fi

Maria Kekki (energiavdelningen) maria.kekki(at)tem.fi

Hanna-Maria Urjankangas (avdelningen för regioner och tillväxttjänster) hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi

Pauliina Porkka (avdelningen för sysselsättning och fungerande marknaden) pauliina.porkka(at)tem.fi

Anna Bruun (avdelningen för arbetskraftsinvandring och integration) anna.bruun(at)tem.fi

Tiina Heiskanen (EU-ärenden och internationella ärenden) tiina.heiskanen(at)tem.fi

Taru Löyttymäki (EU- ärenden och internationella ärenden) taru.loyttymaki(at)tem.fi