Familjeledighet

Familjeledigheter reformerades den 1 augusti 2022. I och med reformen ändrades också bestämmelser i arbetsavtalslagen (bl.a. den nya ledigheten för anhörigvård). Reformerna gäller familjer där barnets beräknade födelsetid är den 4 september 2022 eller senare. 

Om barnets beräknade födelsetid är före den 4 september 2022 tillämpas tidigare bestämmelser om moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Enligt dem kan föräldrarna ta ut moderskapsledighet, faderskapsledighet och föräldraledighet enligt följande:

 • moderskapsledighet: 105 vardagar (också lördag är en vardag)
 • faderskapsledighet: 54 vardagar, varav 1–18 vardagar kan tas ut moderskaps- eller föräldrapenningsperioder (tills barnet fyller två år)
 • föräldraledighet (partiell eller på heltid): 158 vardagar från moderskapspenningsperiodens utgång, för adoptivföräldrar 234 vardagar från barnets födelse, dock minst 200 vardagar.

Om barnets beräknade tid är den 4 september eller senare  består familjeledigheterna av

 • graviditetsledighet
 • särskild graviditetsledighet
 • föräldraledighet. 

Övriga familjeledigheter:

 • vårdledighet: för vård av barn under tre år på heltid, för vård av adoptivbarn i minst två år från adoptionen, dock högst tills barnet börjar skolan
 • partiell vårdledighet: till utgången av skolans andra läsår (juli), i fråga om barn som omfattas av förlängd läroplikt till utgången av det tredje läsåret och i fråga om barn med funktionsnedsättning eller långtidssjuka barn fram till att barnet fyller 18 år
 • tillfällig vårdledighet: 1–4 arbetsdagar för att ordna vården av ett barn under 10 år som plötsligt insjuknat eller för att vårda barnet
 • tillfällig frånvaro på grund av tvingande familjeskäl. En förutsättning är att en arbetstagares omedelbara närvaro är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat dennes familj.
 • avtalsbaserad frånvaro från arbetet för vård av familjemedlem eller någon annan närstående. Om en arbetstagares familjemedlem eller någon annan närstående är i behov av särskild vård, ska arbetsgivaren försöka ordna arbetet så att arbetstagaren har möjlighet att utebli från arbetet för viss tid. För frånvaron har inte i lag fastställts någon bestämd tid.
 • Från och med den 1 augusti 2022 är ledighet för anhörigvård högst fem arbetsdagar per år för att ge personligt bistånd eller stöd till en anhörig eller en närstående som bor i samma hushåll som arbetstagaren. En förutsättning är att den anhörige eller någon annan närstående är i terminalvård eller till följd av en allvarlig sjukdom eller allvarlig skada som avsevärt minskat funktionsförmågan behöver sådant betydande bistånd eller stöd som förutsätter arbetstagarens omedelbara närvaro. 

Arbetsgivaren ska underrättas om användning av ledigheten med iakttagande av de anmälningstider som anges i arbetsavtalslagen. Efter ledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till sitt tidigare arbete  Om detta inte är möjligt, ska arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar det tidigare arbetet. Arbetstagare får inte sägas upp på grund av graviditet eller på grund av att han eller hon meddelat att han eller hon använder familjeledighet eller på grund av att han eller hon är på familjeledighet.

Inkomster och förmåner under familjeledigheter

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön under familjeledigheter. I många kollektivavtal har det dock avtalats om betalning av lön för vissa familjeledigheter. Om arbetsgivaren betalar lön och semesterlön eller semesterersättning till en ledig arbetstagare kan arbetsgivaren ansöka om ersättning för dessa hos FPA (se länkarna nedan).

När barnet föds och växer har föräldrarna rätt till olika förmåner som betalas av FPA.
Läs mer om förmåner i samband med familjeledigheter på FPA:s webbplats.

Publication (presentations på svenska)

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Seija Jalkanen, seija.jalkanen(at)gov.fi, Johanna Ylitepsa, johanna.ylitepsa(at)gov.fi, Katariina Jämsén, katariina.jamsen(at)gov.fi