Familjeledighet

Familjeledigheter är

  • moderskapsledighet: 105 vardagar (också lördagen är en vardag)
  • faderskapsledighet: 54 vardagar, varav 1 – 18 vardagar kan tas ut under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden (innan barnet fyller två år)
  • föräldraledighet (på heltid eller på deltid): 158 vardagar efter avslutad moderskapspenningsperiod, för adoptivförändrar 234 vardagar efter barnets födelse, dock minst 200 vardagar
  • vårdledighet: för vård av barn under 3 år på heltid, för vård av adoptivbarn i minst två år efter adoptionen, dock högst tills barnet börjar skolan
  • partiell vårdledighet: till utgången av det andra läsåret (slutet av juli); i fråga om förlängd läroplikt till utgången av det tredje läsåret, och i fråga om ett barn med nedsatt funktionsförmåga eller långtidssjukt barn tills barnet fyller 18 år
  • tillfällig vårdledighet: 1 – 4 arbetsdagar för ordnande av vården eller för vård av ett barn under 10 år som insjuknat plötsligt
  • tillfällig frånvaro på grund av tvingande familjeskäl: för vård av familjemedlem eller annan närstående, om den omedelbara närvaron är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka
  • avtalsbaserad frånvaro för vård av familjemedlem eller annan närstående.

Anmälan om att ledighet tas ut ska göras till arbetsgivaren med iakttagande av anmälningstiderna enligt arbetsavtalslagen. När ledigheten tar slut har arbetstagaren rätt att återgå till sitt tidigare arbete.  Om sådant arbete inte längre kan erbjudas, ska arbetstagaren erbjudas annat arbete som motsvarar det tidigare arbetet. Arbetstagaren får inte sägas upp på grund av graviditet eller på grund av att arbetstagaren meddelat att han eller hon ska ta ut familjeledighet eller att han eller hon är på familjeledighet.

Publication:

Promemoria av arbetsgruppen som utrett återgången i arbete efter en familjeledighet, 2014 (referat)

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Seija Jalkanen, seija.jalkanen(at)tem.fi