Familjeledighet


Familjeledigheter är

  • moderskapsledighet: 105 vardagar (också lördagen är en vardag)
  • faderskapsledighet: 54 vardagar, varav 1 – 18 vardagar kan tas ut under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden (innan barnet fyller två år)
  • föräldraledighet (på heltid eller på deltid): 158 vardagar efter avslutad moderskapspenningsperiod, för adoptivförändrar 234 vardagar efter barnets födelse, dock minst 200 vardagar.
  • vårdledighet: för vård av barn under 3 år på heltid, för vård av adoptivbarn i minst två år efter adoptionen, dock högst tills barnet börjar skolan
  • partiell vårdledighet: till utgången av det andra läsåret (slutet av juli); i fråga om förlängd läroplikt till utgången av det tredje läsåret, och i fråga om ett barn med nedsatt funktionsförmåga eller långtidssjukt barn tills barnet fyller 18 år
  • tillfällig vårdledighet: 1 – 4 arbetsdagar för ordnande av vården eller för vård av ett barn under 10 år som insjuknat plötsligt
  • tillfällig frånvaro på grund av tvingande familjeskäl: för vård av familjemedlem eller annan närstående, om den omedelbara närvaron är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka
  • avtalsbaserad frånvaro för vård av familjemedlem eller annan närstående.

Anmälan om att ledighet tas ut ska göras till arbetsgivaren med iakttagande av anmälningstiderna enligt arbetsavtalslagen. När ledigheten tar slut har arbetstagaren rätt att återgå till sitt tidigare arbete.  Om sådant arbete inte längre kan erbjudas, ska arbetstagaren erbjudas annat arbete som motsvarar det tidigare arbetet. Arbetstagaren får inte sägas upp på grund av graviditet eller på grund av att arbetstagaren meddelat att han eller hon ska ta ut familjeledighet eller att han eller hon är på familjeledighet.

Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

Arbetstagaren har enligt arbetsavtalslagen rätt till ledighet under den tid han eller hon är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Moderskapsledighetens längd är 105 vardagar.

Faderskapsledighetens längd är högst 54 vardagar, varav högst 18 kan tas ut samtidigt med mammans ledighet och de resterande dagarna ska tas ut utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden. Alternativt kan pappan ta ut hela den 54 vardagar långa faderskapsledigheten utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden. I båda fallen ska ledigheten tas ut innan barnet fyller två år. Föräldraledighetens längd är 158 vardagar.

Föräldrarna kan ta ut föräldraledigheten på heltid eller på deltid. I ett registrerat partnerskap har partnern till barnets förälder rätt att hålla föräldraledighet, om barnet fötts eller om den andra partnern adopterat barnet när det var under sju år, efter att partnerskapet registrerats.

Båda föräldrarna kan hålla föräldraledighet på heltid under högst två ledighetsperioder. Periodens minimilängd är tolv vardagar. Föräldraledigheten kan hållas på deltid så att vardera föräldern avtalar med sin arbetsgivare om en förkortning av arbetstiden och om motsvarande sänkning av lönen för minst två månader.

Under partiell föräldraledighet kan föräldrarna sköta barnet antingen så att ena föräldern sköter barnet varannan dag eller varannan vecka, eller så att den ena sköter barnet på förmiddagarna och den andra på eftermiddagarna.

Publication

Promemoria av arbetsgruppen som utrett återgången i arbete efter en familjeledighet, 2014 (referat)

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Seija Jalkanen, seija.jalkanen(at)gov.fi