Nationella stödordningar och beviljade statsstöd

Arbets- och näringsministeriet samordnar anmälningsförfarandet i fråga om nationella stödordningar och individuella stöd. Utanför ANM:s samordning faller de stödordningar som gäller jordbruk, landsbygdsområden och fiske och delvis de stödordningar som gäller skogsbruk. Detsamma gäller vissa ersättningar för skötsel av offentliga serviceuppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Information om de finländska stödordningar och individuella stöd som har godkänts av kommissionen och baserar sig på gruppundantagsförordningen finns i kommissionens register över statligt stöd.

Transparenskrav på området statligt stöd – beviljade statsstöd

På en övergripande webbplats för statligt stöd offentliggörs från och med den 1 juli 2016 information om varje av Finland och de andra EU medlemsstaterna beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro. På webbplatsen offentliggörs också information om individuella stöd för sektorn för primär jordbruksproduktion som överstiger 60 000 euro och stöd för fiskeri- och vattenbrukssektorn som överstiger 30 000 euro. Webbplatsen upprätthålls av Europeiska kommissionen och medlemsstaternas stödmyndigheter är ansvariga för offentliggörandet av informationen.

EU:s resultattavla över statligt stöd

Europeiska kommissionen publicerar årligen en elektronisk resultattavla över statligt stöd. Den visar hur mycket som betalats i statligt stöd på basis av de uppgifter som medlemsstaterna har rapporterat.  Resultattavlan täcker de stöd som beviljats till industri, servicebranscherna, jordbruk och fiskeri i varje medlemsstat och inom hela EU.

Ytterligare upplysningar: sanna.nyysola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi