Produkters energiprestanda

Produkternas energiprestanda förbättras på två sätt i EU. Vid tillverkningen av produkter uppställs sådana krav på ekodesign som produkten ska uppfylla för att den ska få släppas ut på marknaden inom EU. Dessutom ska det på produkterna, t.ex. på kylskåpsdörrarna, fästas energimärkning som hjälper konsumenterna att välja en energieffektiv produkt.

Kraven avseende ekodesign och energimärkning minskar den totala energiförbrukningen i betydlig utsträckning både i Finland och i det övriga Europa. Europeiska kommissionen uppskattar att de minskar energiförbrukningen inom EU med sammanlagt 1 900 TWh år 2020, dvs. lika mycket som den totala energiförbrukningen i Italien är under ett år.

Kraven uppställs skilt för produktgrupperna

Produkters energiprestanda regleras i EU genom ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen. Direktivet och förordningen har i Finland genomförts genom den s.k. ekodesignlagen och ekodesignförordningen. Med stöd av ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen utfärdas bindande produktgruppsspecifika krav som gäller som sådana i hela EU-området.

Produktgruppsvisa bestämmelser utarbetas under ledning av Europeiska kommissionen och både medlemsstater och intressentgrupper deltar i beredningen. Beredningsprocessen och medlemsstaternas möjligheter att påverka innehållet i bestämmelserna skiljer sig i fråga om ekodesign och energimärkning, men i båda fallen deltar Finland aktivt i beredningen.

 

Ytterligare upplysningar: pekka.karpanen(at)gov.fi