Inmatningspris för förnybar energi

I lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) finns bestämmelser om ett tariffsystem med inmatningspris för vilket sådana vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsfliskraftverk och trädbränslekraftverk som uppfyller de lagstadgade villkoren kan godkännas.

I tariffsystemet får en elproducent vars kraftverk har godkänts för systemet i högst tolv års tid ett rörligt stöd (inmatningspris) som följer marknadspriset på el eller marknadspriset på en utsläppsrätt under tre månader.

Energimyndigheten godkänner ett kraftverk för tariffsystemet och betalar ut inmatningspriset på ansökan samt sköter övriga myndighetsuppgifter som gäller tariffsystemet.

Ytterligare upplysningar: pekka.gronlund(at)gov.fi